Skrivelse till Parlamentariska nämnden rörande avvecklingen av Norråsagården 3:

 

Har avvecklingen av omsorgen som bedrevs på Norråsagården 3 genomförts enligt gällande reglemente och delegation?

 

Nässjö kommun har sedan c:a 12 år tillbaka på Norråsagårdens avd 3 ett äldrehem för personer med totalt omvårdnadsbehov som oftast orsakats av långt framskriden demenssjukdom. Personalen på denna enhet har utvecklat särskild kompetens för att kunna möta behoven hos personer som har tappat förmågan att kommunicera, äta, klä sig, tugga, svälja, röra sig, förmedla smärta och är ständigt inkontinenta.

 

Äldrehemsplatserna på Norråsagården 3 har på grund av de boende personernas omfattande omvårdnadsbehov haft en högre grundbemanning än andra äldrehem.

 

Omsorgsnämnden har inte fattat beslut om avveckling av den särskilt inriktade verksamheten som bedrevs på Norråsagårdens avd 3.

 

Idag är ovan beskrivna verksamhet avvecklad genom förvaltningsbeslut, vilket framgår av tjänsteskrivelsen till ärende 9 b vid omsorgsnämndens sammanträde

den 7 december 2011. Någon konsekvensbeskrivning har inte gjorts.

 

Eftersom målgruppen för ovan beskrivna verksamhet är personer med komplexa och kvalificerade omvårdnadsbehov är det angeläget att en avveckling görs enligt gällande reglemente och delegation för omsorgsnämnden.

 

Jag föreslår därför:

 

Att parlamentariska nämnden utreder om avvecklingen av omsorgen som bedrevs på Norråsagården 3 genomförts enligt gällande reglemente och delegation.

 

 

Nässjö den 17 januari 2012.

 

 

Anders Hansen, SAFE