FÖRSLAG TILL

BUDGET 2014,

RAM 2015, PLAN 2016

NÄSSJÖ KOMMUN

 

Högerregeringens enorma skattesänkningar är inte gratis!

Högerregeringens enorma skattesänkningar på över 100 miljarder är inte gratis - det är alltid någon som får betala.

Flertalet kommuner och landsting har idag stora problem med att få ekonomin att räcka till den välfärd som innevånarna har rätt till. Orsakerna till kommunernas ekonomiska problem är att statsbidragen inte höjs i takt med att kommunernas ansvar ökar för arbetslösa och utförsäkrade personer.

Med en arbetslöshet både i Nässjö och Sverige som - med svenska mått mätt - är extremt hög, är avsaknaden av en fungerande arbetsmarknadspolitik från Reinfeldts regering märkbar. Flera kommuner har en arbetslöshet som uppgår till 8-12 % och i Nässjö kommun är arbetslösheten över 10 %.

Samtidigt har över 70 000 personer blivit utförsäkrade sedan den så kallade rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäkringen och Nässjö kommuns andel blir vid en generell beräkning drygt 200 personer som drabbats.

Den extremt höga arbetslösheten och det stora antalet personer som drabbats av utförsäkring har märkbart negativ inverkan på Nässjö kommuns ekonomi:

·                     Nödvändiga insatser av individ- och familjeomsorgen kräver idag så stora resurser att andra välfärdsområden har för litet utrymme.

·                     Hushållens mycket låga beskattningsbara inkomster ger extremt låga intäkter både ifrån kommunalskatt och ifrån kommunal utjämning.

För att klara sin ekonomi tvingas kommuner och landsting till skattehöjningar, höjningar av taxor och avgifter samt till ständiga nedskärningar. Kommun- och landstingspolitiker får skulden; men det yttersta ansvaret finns alltså högre upp.

Med dagens regeringspolitik får elever sämre skolmiljö, skolor läggs ner och det blir färre lärare per elev. Det är inte så konstigt att skolresultaten i Sverige drastiskt har försämrats. Det är ett bra bevis på att regeringen inte tar skolan på allvar utan prioriterar i stället enorma skattesänkningar.

Den förda regeringspolitiken har lett till att ett stort antal platser för kvalificerad äldreomsorg har lagts ner och minskad personaltäthet. Majoriteten i Nässjö kommun har - liksom många andra kommuner - genomfört kraftigt höjda omsorgsavgifter; hemhandling av mat har höjts från 12 kr till 79 kr/tillfälle och hemkörning av en matportion har höjts från 5 kr till mellan 21-316 kr/tillfälle.

Det är elever, äldre, sjuka, arbetslösa som betalar regeringens skattesänkningar.

 

 

Budget 2014, ram 2015 och plan 2015.

SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budget-förslaget del I - III.

Förslag till ram 2015 och plan 2016 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.

Del I - finansiering och resultat.

Under 2014 - 2016 kommer skattetillväxten för Nässjö kommun sannolikt att missgynnas av extremt hög arbetslöshet och svag inkomstutveckling för hushållen.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom förskola, grundskola och sim- och sporthall.

SAFE anser därför att en höjning av kommunalskatten är nödvändig för att bl.a. kunna finansiera förbättrade resultat i grundskolan, god omsorg för äldre och funktionshindrade samt möta behoven av ekonomiskt bistånd.

För att kompensera utsatta grupper i Nässjö kommun för höjning av kommunalskatten vill SAFE bl.a. kraft sänka dagens omsorgsavgifter.

Förslag till beslut

Skattesatsen 2014 fastställs till 22.59 % av den beskattningsbara inkomsten, vilket är 40 öre mer än kommunstyrelsens förslag.

Resultatutjämningsreserven och tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden ska vid behov kunna användas för uppräkning av nämndernas ramar.

 

Budget 2014, ram 2015 och plan 2015.

Del II - driftsbudget.

Kommunstyrelsens driftsbudget

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 87,778 88,521 88,100

Vid fördelning av tillgängliga resurser mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:

Omsorg om äldre och funktionshindrade.

Ökade kunskaper och förbättrade resultat i grundskolan.

För att frigöra resurser till dessa prioriterade områden uppdras åt kommunstyrelsen att minska kostnaderna med 2,0 miljoner.

Det är viktigt att den delen av Parkgården som idag är seniorlägenheter med tillhörande mötesplats och övrig verksamhet förblir en öppen resurs för alla kommuninnevånarna med behov av senioranpassat boende, oavsett om det i framtiden blir seniorboende eller trygghetsboende.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ram revideras ned med 2,0 miljoner.

Kommunfullmäktige beslutar att ägandet och driften av Parkgården behålls i kommunal regi.

 

Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 634,578 628,349 622,173

SAFE anser att en långsiktig satsning på skriv-, läs-, och matematikinlärning ska återupptas med prioritering av de tidiga åren i grundskolan. En utvärdering av motsvarande satsning som gjordes 2010 - 2012 visar att mer tid till varje elev förbättrar kunskaperna och resultaten.

Inom förskolan har många barngrupper blivit för stora i förhållande till de tillgängliga lokalerna. Genom att behålla förskolan Sunnanäng samt öka anslagen till personal kan barngruppernas storlek minska något.

Till de tjänster som barn- och utbildningsnämnden köper av kost- och städenheten utökas anslagen för utökad tid till städning, ökad andelen ekologiska alt. närproducerade livsmedel till 15 %.

Måltiderna är en viktig del av pedagogiken inom förskolan. Vuxnas närvaro ger en lugnare måltidssituation i grundskolan. SAFE vill därför öka antalet pedagogiska måltider .

Förslag till beslut

För att återuppta satsningen till förbättrad skriv-, läs- och matematikinlärning med prioritering av förskoleklass - åk 3 samt i övrigt förbättra resultaten i grundskolan tillförs 5,1 miljoner vilket motsvarar c:a 12 lärartjänster.

För att minska barngruppernas storlek något inom förskolan behålls förskolan Sunnanäng samt 1,9 miljoner tillförs vilket motsvarar c:a 5 tjänster.

För utökad tid till städning tillförs 1,2 miljoner.

För ökad andel ekologiska alt. närproducerade livsmedel från 7,5 % till 15 % tillförs 350 tkr.

För ökat antal pedagogiska måltider tillförs 250 tkr.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 123,445 124,872 123,696

SAFE anser att det finns påtagliga brister i arbetsmarknadspolitiken på det nationella planet. Dessutom har stora försämringar gjorts i socialförsäkrings-systemet. Effekten blir kraftigt ökade kostnader för kommunerna i form av försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård och arbetsmarknadsinriktade åtgärder. För att något minska behovet av försörjningsstöd skapas c:a 20 arbetstillfällen som finansieras genom minskat bidragsberoende.

SAFE stödjer i övrigt kommunstyrelsens förslag att öka resurserna till försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård och arbetsmarknadsinriktade åtgärder.

Förslag till beslut

För att något minska behovet av bl.a. försörjningsstöd skapas c:a 20 arbetstillfällen som finansieras genom minskat bidragsberoende.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 59,478 58,488 57,907

Många föreningar gör viktiga ideella insatser - inte minst för barn och ungdomar - och har det samtidigt ekonomiskt besvärligt. När många familjer har det ekonomiskt svårt är det också svårt för föreningar att behålla sina intäkter. Därför är det viktigt att höja föreningsbidragen.

Pilaboparken i Anneberg är en parkmiljö som görs till en prioriterad kommunal angelägenhet att bevara. Därför är det viktigt att öka det kommunala anslaget.

Förslag till beslut

För höjda föreningsbidrag tillförs 380 tkr.

För att öka anslaget till Pilaboparken tillförs 20 tkr.

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 16,092 15,445 15,145

SAFE ställer sig bakom åtgärder kring ovårdade fastigheter samt ökade bostadsanpassningsbidrag.

Förslag till beslut

Bifalla kommunstyrelsens förslag till budget.

Omsorgsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 496,981 499,059 498,216

För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade personer ett prioriterat område som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa. Bistånd i form av t.ex. hemhandling av livsmedel kostar idag 79 kr/tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 316 kr/portion att få hemkörd. Oavsett vilken inkomst den äldre personen har kostar en timmes hemtjänst 316 kr/timme. Endast 25 % omsorgsavgifterna kan betalas och hela

75 % av omsorgsavgifterna måste skrivas ner.

I årstakt är det idag c:a 120 personer som avsäger sig beviljade insatser inom äldreomsorgen - insatser som en utredning har visat att personen egentligen har behov av.

Tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat, oavsett omsorgsbehov.

Äldrehemsplatserna har idag en för låg bemanning för att personalen ska ha möjlighet att ge den omsorg som den äldre har behov av.

Med tanke på dagens enormt långa kö till seniorlägenheter finns behov av att behålla Brinellgatan 2 som seniorboende och mötesplats.

Antalet sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet har ökat extremt sedan verksamheten överfördes från landstinget till kommunen.

SAFE vill effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation.

Förslag till beslut

För ökad personaltäthet på äldrehem tillförs 3,8 miljoner.

Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat, oavsett omsorgsbehov.

För ökade behov av sjukvård, rehabilitering och syn- och hörselvård i hemmet tillförs 2,4 miljoner, vilket motsvarar 6 tjänster.

För ökad personaltäthet på Norråsagårdens 15 korttidsplatser tillförs 1,2 miljoner.

Kommunfullmäktiges beslut från november 2011 och juni 2012 om införandet av nya avgifter inom äldreomsorgen rivs upp och kompenserar med 3 miljoner.

Aktuell höjning av avgiften för trygghetslarm från 192 till 250 kr/månad genomförs ej och kompenserar med 100 tkr.

Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 2,5 miljoner.

För att ej höja kostpriserna i omsorgsnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillförs 400 tkr.

För ökade resurser till aktivering tillförs 300 tkr.

För höjning av HAB- ersättningen till 35 kr/dag tillförs 200 tkr.

 

Tekniska servicenämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2014 2015 2016

Belopp (tkr) 52,660 64,670 65,266

I Solberga vill SAFE behålla fritids samt öppna ytterligare en förskoleavdelning och vill därför ej sälja skolbyggnaden.

Av de fyra 2- avdelningsförskolorna i Hultetområdet planerar Omsorgsnämnden att bygga om två av dessa till gruppbostäder likt Mandelblomman. De återstående två föreslås byggas om till 4- avdelningsförskolor.

De största delarna av Centralskolan håller mycket god standard. Antalet gymnasieelever och 7-9 - elever överstiger tidigare gjorda prognoser. Att göra delar av Brinellgymnasiets nuvarande lokaler till 7-9 - skola leder till bristande utrymme för gymnasieverksamheten samt otrygg och splittrad skolmiljö för 7-9 - eleverna. Därför är det viktigt att behålla Centralskolan som 7-9 - skola.

Förslag till beslut

Försäljning av Centralskolan genomförs ej.

Försäljning av två förskolor i Hultetområdet genomförs ej.

Försäljning av Solberga skola genomförs ej.

 

Budget 2014, ram 2015 och plan 2015.

Del III - investeringsbudget.

Förslag till investeringar inom barn- och utbildningsnämndens område som rör utredningen “Framtidens grundskola i Nässjö kommun” 2014 - 2017.

SAFE förslag till investeringar inom barn- och utbildningsnämndens område som rör utredningen “Framtidens grundskola i Nässjö kommun” bygger på att vidareutveckla dagens skolstruktur i största möjliga utsträckning.

Elever, rektorer, lärare, elevhälsans personal samt kost- och städpersonal har omfattande kunskaper om varje skolas verksamhet, en verksamhetsnära kunskap som ingen annan har. Dessa breda kunskaper, som är viktiga för att öka elevernas kunskap och förbättra resultaten i skolan, togs inte tillvara i skolutredningen. Därför är det viktigt att i betydligt större utsträckning ta hänsyn till de omfattande kunskap och erfarenhet som förmedlades i de 47 remissvar/yttrande när framtidens grundskola i Nässjö kommun ska utformas.

Förslag till investeringar:

Brinellgymnasiet.

Brinellgymnasiet behålls som gymnasieskola, vilket innebär att ombyggnaden av hus 2 utgår. I konsekvens med att behålla Centralskolan som 7-9 - skola görs inga förändringar av Träcentrums lokaler som syftar till trä- och metallslöjd för 7-9 - elever.

Kommentar: Majoriteten + moderaterna föreslår investeringar på Träcentrum med c:a 2 000 tkr för anpassning av förhyrda ytor till trä- och metallslöjd för 7-9 - skola, vilket ger en årlig hyreshöjning med c:a 200 tkr.

Centralskolan.

Centralskolan behålls som 7-9 - skola med dagens upptagningsområde.

Renovering av bl.a. återstående golv- och ytskikt i hus 1.

Norråsaskolan

.

Norråsaskolan behåller nuvarande upptagningsområde.

Ombyggnader genomförs enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Hultetskolan.

Hultetskolan behålls som F-6 - skola.

Ombyggnation av 2 tvåavdelningsförskolor till 4- avdelningsförskolor.

 

Nyhemsskolan.

Nyhemsskolans upptagningsområde utökas mot Runneryd.

Nyhemsskolan byggs ut till 2- parallellig F-6 - skola, fritidslokaler förbättras.

Runnerydsskolan.

Runnerydsskolans upptagningsområde minskar mot Nyhem.

Om- och tillbyggnad görs enligt tidigare plan.

Flisby skola.

Flisby skola behålls som F-4 - skola.

Solberga skola.

Fritids behålls i Solberga skola.

Del av hus 1 byggs om till kommunal förskoleavdelning.

Ormarydselever.

Annebergsskolans upptagningsområde mot Ormaryd behålls som idag.

Annebergs skola.

Annebergs skola och förskolan Trasten byggs ut enligt majoritetens förslag.