Aktuellt om Parkgården och omsorgen i Nässjö kommun

 

Parkgården.

 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2013 finns förslag om att ta fram underlag för att omvandla Parkgårdens seniorlägenheter till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt. I ärendet ingår att en extern aktör (troligen Riksbyggen) ska utföra uppdraget.

 

Enligt Boverket är trygghetsboende ett kategoriboende, inom den ordinarie bostadsmarknaden, med god fysisk tillgänglighet, hiss, gemensamhetslokaler, trygghetslarm och vissa tider en tillgänglig servicevärd/värdinna.

 

Det ska tillsättas en styrgrupp med politiker i kommunstyrelsens och omsorgsnämndens presidier, kommundirektören, socialchefen och troligen Riksbyggen. Vidare ska det tillsättas en projektgrupp med tjänstemän samt troligen Riksbyggen och en referensgrupp med pensionärsorganisationer samt fackliga företrädare. Styrgruppen och arbetsgruppen ska driva arbetet.

 

Tidplanen:

November 2013 - mars 2014: Åtgärdsförslag, ritningar/teknik m m tas fram.

April - september 2014: Kalkyl- och beslutsunderlag tas fram.

Oktober - december 2014: Kommunen fattar beslut.

 

SAFE vill inte att Parkgården ska säljas. Vi vill att den ska ägas, drivas och ges en välbehövlig renovering av Nässjö kommun. Idag är kön till Parkgårdens 82 seniorläggenheter drygt 300. Det finns ett klart behov av att behålla Brinellgatan 2 som seniorboende/ trygghetsboende.

 

Omsorgsavgifter.

 

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa på 1 780 kr. Idag avsäger sig c:a 120 personer beviljade insatser av äldreomsorgen.

 

Bistånd i form av t.ex. hemhandling av livsmedel kostar idag 78 kr/tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 313 kr/portion att få hemkörd.

Oavsett vilken inkomst den äldre personen har kostar en timmes hemtjänst 313 kr/timme. Endast 25 % omsorgsavgifterna kan betalas och hela 75 % av omsorgsavgifterna måste skrivas ner. Från 1/1 2014 föreslås en höjning av avgiften för trygghets-larm från 192 till 250 kr per månad.

 

Hemsjukvård/hemrehabilitering.

 

Från 1 januari 2013 tog Nässjö kommun sjukvård och rehabilitering i hemmet. Antalet sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet har ökat extremt sedan verksamheten överfördes från landstinget till kommunen - från 521 till 775 per månad vilket motsvarar c:a 6 nya tjänster. Orsaken till den kraftiga ökningen är sannolikt att av de 46 platserna för kvalificerad rehabilitering som lades ner i Nässjö 2012 har endast 15 platser återskapats i Eksjö.

 

Anders Hansen, SAFE

December 2013