Lyssna på kritiken mot skolutredningen!

 

Det har kommit många remissvar på skolutredningen i Nässjö kommun. Det är ofta välformulerade synpunkter från bl.a. lärarförbund, föräldragrupper, samhällsföreningar och politiska partier. Det är viktigt att alla fullmäktigeledamöter läser igenom utredningen och alla remissvar, så att man själv kan bilda sig en helhetsbild.
 
Det är också viktigt att tänka på att alla i fullmäktige har ett personligt ansvar för vilket beslut som fattas. Det är alltså inte bara att "göra som pappa säger", dvs okritiskt rösta som partiets tunga företrädare tycker och vill. Inte heller att låta "förtroendet" för enskilda tjänstemän och politiker väga tyngre än själva sakuppgifterna och till slut få avgöra hur man röstar.
 
Remissvaren har pekat på stora svagheter i skolutredningen. Ett av de viktigaste är att inget har utretts om hur Brinellgymnasiet påverkas om en ny grundskola tar över en stor del av gymnasiets nuvarande lokaler. Kritiken mot detta har varit hårt bl.a. från lärare och skolledning på Brinell. Det är svårt att bedöma hur många elever som vill gå på Brinellgymnasiet åren framöver. Räcker inte lokalerna till blir det en dyr affär för Nässjö kommun, som då får betala till andra kommuner för att Nässjöungdomar ska kunna få den gymnasieutbildning som de har sökt.
 
En annan kritisk synpunkt är att en ny grundskola vid Brinell inte får en bra och fullständig skolmiljö. Man har ingen egen skolgård, ingen egen matsal m.m. - det blir mer som ett annex till det stora gymnasiet. Detta ska jämföras med dagens Centralskola, som har en mer 100-årig historia att falla tillbaka på. Att blanda elever i 13-14-årsåldern med äldre gymnasieelever finns det också kritik emot.
 
Inte heller finns det utrett vad man ska ha Centralskolan till istället om den läggs ner. Kommunen äger ju fortfarande husen och har kvar kostnaden för deras skötsel; såvida de inte säljs. Men finns det intresserade köpare? Och vad vill de då använda lokalerna till?
 
Försvinner Centralskolan med alla dess lärare och elever blir det en ytterligare utarmning av Nässjö centrum; där finns idag tillräckligt många tomma affärslokaler. Nässjö kommun håller just nu på att rusta upp miljön i centrum; samtidigt är man på väg att försämra möjligheterna för affärslivet genom en nedläggning av Centralskolan. Vet den ena kommunala handen inte vad den andra gör?
 
Hultetskolans föräldrar och personal har skrivit en väl underbyggd och tung kritik mot utredningen - en väl fungerande skola vill man inte få nerlagd! Där finns också stark kritik mot den nya indelningen av skolområden.
 
Flisbyföräldrarna påpekar att deras skola fungerar bra och att de inte vill ha den nedlagd. En flyttning till Anneberg skulle göra resorna till skolan betydligt längre för många elever.

 
Det beslut som fullmäktige till slut fattar om Nässjös skolor får stora konsekvenser - inte bara för elever och skolpersonal - utan för hela kommunen i årtionden framöver. Det är viktigt att alla tänker efter före innan man avger sin röst - att man lyssnar på den tunga kritik som finns mot skolutredningen!
 
Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö.