Till

 

Carl Dohlsäter, ordförande i NAV Elnät AB

 

Värderas tillgången till egna elektriker i NAV Elnät AB utifrån ett kommunövergripande perspektiv?

 

NAV Elnät AB (NEAB) ägs av Nässjö kommun och med en omsättning på

48 miljoner gör man ett resultat på hela 9,6 miljoner år 2014. Genom bl.a. god service och hög kompetens har NEAB:s elnät bland de lägsta avbrottstider per medelkund i landet. Förutom arbete med investeringar, löpande underhåll och utbyggnad av elnätet för t.ex. nya kunder/nya bostadsområden/ändrat gatunät så utförs en hel rad nödvändiga arbetsuppgifter åt Nässjö kommuns bolag och förvaltningar.

 

Ett axplock av förekommande arbetsuppgifter finns i bilaga 1 till denna interpellation. Den detaljkunskap och unika lokalkännedom som NEAB:s elektriker efterhand förvärvat borgar för att ovan nämnda arbetsuppgifter kan utföras med hög effektivitet och god kvalité. NEAB:s elektriker är med andra ord en värdefull tillgång för kommunens förvaltningar och bolag när arbete skall utföras som kräver behörighet, till en timkostnad på 418 kr.

 

Företagsledningen har nu hastigt forcerat fram förslag till den nytillträdda styrelsen i NEAB om att ersätta egna elektriker genom extern entreprenad. Enligt redovisad tidplan ska NEAB:s styrelse fatta beslut redan den 11 juni 2015.

 

Företagsledningens främsta argument till att vilja avveckla egna elektriker är svårigheter att rekrytera personal. Samtidigt hävdar NEAB:s arbetsledare att det vid senaste rekryteringstillfället inkom 9 sökande, varav minst 4 kunde anses ha tillräcklig kompetens för anställning.

 

När värdet av egna elektriker jämförs med entreprenad är det av stor vikt att NEAB:s styrelse beaktar de sammanlagda konsekvenserna för Nässjö kommun.

 

Mina frågor är:

 

Kan NAV Elnät AB tänka sig ett långsiktigt samverkan med Brinellgymnasiets elprogram för att underlätta framtida personalförsörjning?

 

Hur har konsekvenserna totalt för Nässjö kommun beräknats när resultatet av egna distributionselektriker ska jämföras med att köpa motsvarande funktioner av externa entreprenörer, som enligt branschen kostar 700-800 kr/timme?

 

Nässjö den 1 juni 2015

Anders Hansen, SAFE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                 Bilaga 1.

 

Ett axplock av främst förekommande arbetsuppgifter på NAV Elnät

 

Projektering, byggande av elnät vid nyetableringar, både småkunder och större företagskunder

Projektering, byggande av elnät vid t.ex. nya bostadsområden, samprojekt vid ombyggnad av gator

Ombyggnad/utbyte av 3 st. transformatorstationer varje år

Reinvesteringar i elnätet, t.ex. utbyte av gamla kablar, kabelskåp

Arbeten som elfirmor anmäler, t.ex. mätarsammanslagningar, åtgärder i mätning på kundanläggning.

Kabelvisningar vid grävarbeten, både i gata och på tomter.(500/år)

Inkoppling av tillfälliga anläggningar, typ byggcentraler

Omläggningsarbeten vi gatuarbeten

Akut felavhjälpning, t.ex. kabelfel

Kabelfelsökning i Nässjö och hos andra närliggande Elverk.(även privata kunder)

Vi driftar vårt mätinsamlingssystem, felsökning, utbyte av komponenter, samtliga elmätare, 10000 st., läses av varje dygn.

Samtliga Fjärrvärmemätare, ca 2000 st. ingår i detta system.

Vi driftar Ramsjöholms Vattenkraftstation, med daglig fjärruppkoppling och rondering på plats 1 g/vecka

Interna arbeten, t.ex. medhjälp vid byte av automatikutrustningar på VA-anläggningar, belysning på Boda, m.m.

Besiktningar av transformatorstationer m.m.(99st)

Rondering 4 mottagningsstationer.

Sambygger med Citynet opto.

Jourverksamhet på elnätet och gatljus.

Tar ner  gatljusstolpar vid gatuarbeten.

Behjälplig med skylift bl.a.  på kraftvärmeverket.

Elarbeten på andra verksamheter på NAV.

Fjärrvärme installationer och nya mätningar där.

Stänger av el hos kunder vid bristande betalningar.

Juldekaration såsom kommunala granar och annat.

Byter elmätare.

Läcksökning fjärrvärmerör. Nyinstallation kulvertlarm fjärrvärme.

Gatljuskörning Tranås

Driftar 3 mobila reservkraftaggregat åt TS fastighet. Viss servis och underhåll på deras högspänning stationer.

 

Åt Tekniska Serviceförvaltningen:

Vi sköter hela Nässjö Kommuns gatubelysning enligt ett serviceavtal, med rondning och annan felavhjälpning

Utbyte av gatubelysningsstolpar vid trafikskador m.m. Nybyggnation av gatubelysning samt vissa speciallösningar inne i centrum.

Ombyggnad av gatubelysning på landsbygd där Eon gör arbeten, t.ex. kablifieringar.