Remissvar från SAFE på
Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad

 

Allmänt

Detta är en väl genomarbetad utredning med många bra förslag – det är dock viktigt att prioritera bland dessa. En del är genomförbara på kort sikt, medan andra kan komma att ta årtionden att förverkliga.


Även om det mesta är bra i planen finns det en del som SAFE har synpunkter på och dessa redovisas nedan. Kommentarerna följer rubrikerna i översiktsplanen.


Bo och leva

Det är bra att sträva efter att obebyggda tomter i stadskärnan blir bebyggda med nya bostäder. Men vi tycker dock kv. Ärlan med Centralskolan ska vara reserverat för undervisningslokaler – SAFE menar att Centralskolan kommer att behöva öppnas igen eftersom lokalerna på Brinell inte räcker för både gymnasium och högstadieskola. I dagsläget kan lokalerna användas för t.ex. vuxenutbildning och annan studieverksamhet.


Än en gång förslås Åkraberget bli bebyggt. Området kring detta är i stort det enda grönområdet som finns kvar i Åkershällsområdet, som numera är nästan helt omgärdat av industriområden. Det är därför viktigt att ev. Byggnation begränsas så att det även i fortsättningen finns plats för fritidsverksamhet där.


Det ska finnas cykelvägar till alla nya bostadsområden och centrum – inte minst viktigt är det att det finns säkra cykelvägar till alla skolor. Tunneln vid Adela udde är mycket hög tid att göra om så att det blir lätt framkomlig för cyklister, barnvagnar, rullatorer m.m.


Nässjö behöver slå vakt om de kulturmiljöer som finns kvar – alltför mycket har redan rivits. I stadskärnan finns utöver de i planen nämnda även Cityhuset, Telehuset, Folkets hus, Hotell Högland m.m. som bör uppmärksammas i ett kulturhistoriskt perspektiv. Vid Stortorget är det värt att lyfta fram Textilhuset, som är den äldsta bygganden där. Plaketter på kulturhistoriska byggnader bör sättas upp på fler hus; och de som redan finns bör bytas, då plaketterna blivit rätt slitna med åren. Nya broschyrer över de mest kulturhistoriskt intressanta husen bör tas fram.


Områdena med Erik Sigfrid Persson-hus i Runneryd och Åkershäll är viktiga att bevara – tyvärr har ju en del av dessa hus rivits. Det gäller både flervåningshusen och radhusen (som kv. Slöjan i Runneryd). Exteriörerna i Åkershäll borde återställas vid kommande ombyggnation. Erik Sigfrid Persson-husen bör lyftas fram mer med t.ex. plaketter, skyltar och i broschyrer.

 

Det behöver byggas fler seniorlägenheter i Nässjö centralort, inte minst i stadskärnan. Busslinjer och seniorboenden bör ligga i anslutning till varandra. Planen bör utformas så att den gynnar etablering och utveckling av handel i närheten av seniorlägenheterna.


Näringsliv och handel


Stadskärnan måste prioriteras för att få den mer levande igen. Särskilt i södra delen finns det idag många tomma affärslokaler. Centralskolans nedläggning påverkar handeln i stadskärnan negativt - det var en stor arbetsplats för både lärare och elever; vilka också var en del av kundkretsen i stadskärnans affärer.

 

SAFE menar bl.a. därför att Centralskolan skall vara kvar som undervisningslokaler och helst att högstadiet flyttar tillbaka dit de närmaste åren.


Parkeringsplatser nära stadskärnan är viktiga för handeln - de bör ligga inom gångavstånd.


Almenäsområdet har vuxit snabbt och trafikmässigt sett är det idag ett rörigt område - fr.a. för fotgängare och cyklister. Handeln där bör vara av sådant slag att den inte direkt konkurrerar med stadskärnans affärsliv. Annars finns det risk för att stadskärnan utarmas än mer.

 

Till sist kan man även diskutera vad som skall definieras om "centrum" i Nässjö. Tidigare har ju detta gällt benämningen på stadskärnan, medan Almenäs och ICA-områdena betraktats som "halvexterna".

 

Industriområden 

 

Dessa bör inte vara för stora, och man bör bygga färdigt det som redan finns och är iordningställt. På områden som inte är iordningställda bör man inte hugga ner skogen flera år i förväg – stora obebyggda kalhyggen vid infarterna till staden är inte en så trevlig miljö.


Resa

Kommunen bör satsa på en utbyggnad av stambanan - gärna med ett tredje spår. Detta är ett betydligt billigare och miljövänligare alternativ än Götalands- och Europabanorna.  Byggs däremot det sistnämnda riskerar Nässjö och hela småländska höglandet i hamna i bakvattnet och bli en avfolkningsregion.

Det är bra att det har blivit en förbättring av busstrafiken i staden med fler turer även på helger.


Det gröna och blå Nässjö

Stadsparken i Nässjö är viktig att utveckla, gärna ihop med sim- och sporthallsområdet. Förberedelser för en ny- eller ombyggnad av simhallen behöver finnas i planen.

 

Området kring Åkraberget är ett viktigt grönområde som bör bevaras så mycket som möjligt. Området öster Sörängen bör behållas som grönområde, det behövs en grön förbindelse till friluftsområdet i Lövhult. Stadsnära grönområden är viktiga runt hela staden och även inne bland bebyggelsen.


Trygga Nässjö

Södra vägen är viktig för utryckningsfordon och annan trafik, särskilt delen som går över södra stambanan. Den behöver byggas relativt snart eftersom bron söder om Handskerydssjön är i dåligt skick.


Stationsnära läge

Att bebygga området strax väster om stationen är ett bra förslag - även om utbyggnaden förmodligen blir på lång sikt. Där är en besvärlig mossmark att bygga på - vilket kanske är den främsta orsaken till att området idag är lite bebyggt.

 

I Hässleholm (som är samma typ av järnvägsstad som Nässjö) finns ett liknande område som idag är bebyggt med utbildningslokaler (Norra station) och bostäder och äldreboenden, samt parkeringsplatser för pendlare.


Det behövs en tätare bebyggelse mellan Nässjös stadskärna och Åker och Almenäsområdena, vilket är ett bra skäl att bygga ut området väster om stationen.


Vid en utbyggnad av detta område behöver stationens västra del förbättras, med t.ex. rulltrappa - det är en viktig förutsättning för ett fullföljande av planen här.

 

Nässjö 6 februari 2015  

 

SAFE

gm Thomas Erixzon,

samhällsplaneringsnämnden