Remissvar från SAFE

på ”Vision 2.0 - Nässjö stadskärna”.

 

Inledning

Visionen över stadskärnan i Nässjö har flera intressanta förslag som är värda att diskutera och arbeta vidare med. Stadskärnan i Nässjö behöver utvecklas i en positiv riktning. Mycket kan förändras och göras bättre. Det finns dock en del förslag i visionen som är tveksamma och det finns en del frågor som saknas i visionen. Remissvaret handlar i huvudsak om förslagen vi är kritiska eller tveksamma till och frågor som vi tycker saknas i visionen.

 

Centralskolan

Stadskärnan måste prioriteras för att få den mer levande igen. Särskilt i södra delen finns det idag många tomma affärslokaler. Centralskolans nedläggning påverkar handeln i stadskärnan negativt - det var en stor arbetsplats för både lärare och elever; vilka också var en del av kundkretsen i stadskärnans affärer.

 

SAFE menar att Centralskolan kommer att behöva öppnas igen eftersom lokalerna på Brinell inte räcker för både gymnasium och högstadieskola. I dagsläget kan lokalerna användas för t.ex. vuxenutbildning och annan studieverksamhet.

 

SAFE menar bl.a. därför att kvarteret Ärlan med Centralskolan skall vara kvar som undervisningslokaler och helst att högstadiet flyttar tillbaka dit de närmaste åren. Vi säger nej till förslagen att göra bostadshus och bygga höghus på området.

 

Äldre kulturmiljöer och byggnader

Nässjö behöver slå vakt om de kulturmiljöer som finns kvar i stadskärnan – alltför mycket har redan rivits. Utöver äldre hus som stadshuset finns det flera tidstypiska och nu ca 50 år gamla byggnader i stadskärnan vars kulturhistoriska värde behöver lyftas fram mer.

 

Det gäller t.ex. Cityhuset, Hotell Högland, f.d. Telehuset och den äldre delen av Pigallefastigheten (f.d. Folkets Hus) i centrala Nässjö. Vid Stortorget är det dessutom värt att lyfta fram Textilhuset, som är den äldsta bygganden där.

 

Plaketterna som finns på en del kulturhistoriska byggnader bör sättas upp på fler hus; och de som redan finns bör bytas, då plaketterna blivit rätt slitna med åren. Nya broschyrer över de mest kulturhistoriskt intressanta husen bör tas fram.

 

 

Gårdsmiljöer

Det finns ett fåtal innegårdar i äldre kvarter bevarade i Nässjö. Men dessa är ofta asfalterade helt och hållet. De ger ett väldigt sterilt och tråkigt intryck. Kommunen borde i samarbete med fastighetsägarna se till att snygga till de äldre innegårdarna i stadskärnan. Eksjös gårdar är en bra förebild.

 

Parkgårdens utemiljöer måste också göras betydligt trevligare än den betongmiljö som finns där för tillfället. Nässjö kommun är här tyvärr ingen bra förebild för de privata gårds- och fastighetsägarna.

 

Affärslokaler

Det finns många tomma affärslokaler i centrala Nässjö. Möjligheten att få ett attraktivt och levande centrum står och faller i hög grad med att det finns en livlig affärsverksamhet i stadskärnan. Detta innebär att biltrafik kan bli nödvändig långt in i centrum och att det behöver finnas gott om parkeringsplatser i och kring stadskärnan.

 

Kommunen måste aktivt genom detaljplaner o. dyl. styra så att en stor del av dagligvaruhandeln finns i stadskärnan – fler och växande köpcentra i externa eller halvexterna lägen urholkar möjligheten till en bra och levande stadskärna.

 

Gatumiljöer

Ombyggnaden av Rådhusgatan har blivit fin, och det är bra att den södra delen också görs i ordning. Storgatan behöver rustas upp – den har blivit sliten sedan den gjordes om 1990-talet; särskilt den norra delen.

 

Men för en del rullstolsburna personer och för personer med rollator kan det vara svårt att förflytta sig på gatornas ojämna kullersten. Gångmiljön behöver bli bättre anpassad till rullstolar och rollatorer.

 

Det är bra att visionen lyfter fram att Köpmansgatan behöver byggas om mellan Storgatan och Rådhusgatan – där är idag en mycket tråkig stadsmiljö. Postgatan är ett stort problem med stora fula överbyggnaden. Trots ansträngningar att göra miljön där bättre har det inte blivit särskilt vackert eller trivsamt. På sikt måste muren rivas för att få en bra miljö på Postgatan.

 

Busstrafiken

Personer med funktionshinder och äldre personer ska ha generösa möjligheter till av- och påstigning på Stortorget. Det gäller både via stadstrafikens bussar och gärna också via regiontrafikens bussar. 

Seniorlägenheter

Det är bra att sträva efter att obebyggda tomter i stadskärnan blir bebyggda med nya bostäder. Det behöver bl.a. byggas fler seniorlägenheter i Nässjös stadskärna. Busslinjer och seniorboenden bör ligga i anslutning till varandra. Planen bör utformas så att den gynnar etablering och utveckling av handel i närheten av seniorlägenheterna.

 

Parkering

Parkeringsplatser nära stadskärnan är viktiga för handeln - de bör ligga inom gångavstånd.

 

Karlagatan

Denna gata föreslås bli en gångfartsgata; det är dock viktigt att parkeringsplatserna blir kvar. Konsum behöver parkeringsplatser i sin närhet och att Konsum finns kvar är av stor betydelse för stadskärnans utveckling.

 

Skötsel och underhåll

Det är viktigt att skötsel och underhåll fungerar bättre än nu. Det kan tidvis vara rätt skräpigt och slitet på flera håll i stadskärnan. Vid begränsade ekonomiska resurser är det bättre att lägga pengarna på städning och underhåll än stora och dyra investeringar.

 

Offentlig toalett

Det finns idag ingen offentlig toalett i Nässjö centrum, man är hänvisad till Resecentrum, biblioteket eller olika restauranger. Det behövs en offentlig toalett i närheten av Stortorget.

 

Informationstavlor

Anslagstavlan för föreningar som finns vid Stortorget behöver bli bättre. Den kan gärna komplettas med ytterligare en anslagstavla på annan plats i centrum. De digitala skyltar som satts upp fungerar bra.

 

Västra stadskärnan

Att bebygga området strax väster om stationen är ett bra förslag - även om utbyggnaden förmodligen blir på lång sikt. Där är en besvärlig mossmark att bygga på - vilket kanske är den främsta orsaken till att området idag är lite bebyggt.

 

I Hässleholm (som är samma typ av järnvägsstad som Nässjö) finns ett liknande område som idag är bebyggt med utbildningslokaler (Norra station) och bostäder och äldreboenden, samt parkeringsplatser för pendlare.


Det behövs en tätare bebyggelse mellan Nässjös stadskärna och Åker och Almenäsområdena, vilket är ett bra skäl att bygga ut området väster om stationen.

Vid en utbyggnad av detta område behöver stationens västra del förbättras, med t.ex. rulltrappa - det är en viktig förutsättning för ett fullföljande av planen här.

 

*

 

Som helhet är det bra att det planeras åtgärder för att få stadskärnan mer attraktiv för både människor och affärsliv. Det finns idag många tomma affärslokaler och en hel del miljöer som behöver fräschas upp rejält. Köpmansgatan och Postgatan är två tydliga exempel. Det är bra att man planerar för mer bostäder i

centrum.

 

Det är dock viktigt att man noga tänker igenom vilka konsekvenser stora ombyggnader, flyttning av busslinjer, avstängning av gator, m.m. får för människors möjlighet att röra sig smidigt i hela centrumområdet. Detta gäller inte minst för de många pensionärer som bor i stadskärnan.

 

Visionen Nässjö stadskärna belyser många av dagens problem och har som sagt flera bra förslag. Med en bra och genomtänkt planering och ombyggnad kan Nässjös stadskärna säkert göras mycket trevligare och mer attraktiv för boende i området och för besökare från både när och fjärran.

 

Det är av stor betydelse att utvecklingen av stadskärnan förankras ordentligt politiskt i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.  De folkvalda måste få en bra insyn och ett tydligt inflytande på utformandet av

stadskärnan.

 

 

 

Nässjö 20 mars 2015  

 

SAFE

gm Thomas Erixzon,

Samhällsplaneringsnämnden

Tekniska Servicenämnden