SAFEs remissvar ang. medborgardialoger.

 

Medborgardialoger är ett bra sätt för att fördjupa demokratin och öka kommuninvånarnas inflytande. En bred och väl förankrad medborgardialog är ett viktigt demokratiskt instrument som bör användas i arbetet med att ta fram kommunala beslutsunderlag.

 

Politiker måste vara beredda att ompröva sina åsikter och ställningstaganden efter dialogen. Därför måste enligt SKL följande två frågor ovillkorligen kunna besvaras jakande:

-Är förutsättningarna för besluten och besluten i sig påverkbara?

-Är beslutsfattarna påverkbara?

 

Medborgardialoger är ett viktigt underlag för de beslut som senare fattas i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Medborgardialoger kan dock bara bli ett komplement till den politiska organisationen och det politiska beslutsfattandet – som har sin grund i valresultatet.

 

SAFE föreslår att:

- Kommunen utökar och utvecklar medborgardialoger enligt utredningens punkt 5.3 figur 2: ”Olika former av delaktighet”.

- Dialogen ska vara öppen för alla intresserade, ska ske öppet och med möjlighet för media att informera sig.

- Arbetet med medborgardialoger bör bedrivas systematiskt, långsiktigt och uthålligt. I beslutsprocessen måste finnas tillräckligt med tid och utrymme för faktainsamling och medborgardialogens genomförande.

- Principen för medborgardialogen bör vara att ju mer omfattande förändringar ett beslut innebär ju större inflytande ska medborgarna ha.

- Initiativ till medborgardialog ska kunna även tas genom medborgarförslag till kommunfullmäktige.

 

Utredningen beskriver på ett utmärkt sätt fördelar och nackdelar med medborgardialogen. Den är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med medborgardialoger i Nässjö kommun.

 

Nässjö 17 september 2015

 

SAFE

 

Thomas Erixzon

Mats Frejd

Anders Hansen