Ärende 10: Slutrapport om utredning av möjligheten att skapa

trygghetsbostäder i kvarteret Parkgården 1

 

 

Yrkande

 

Ärendet återremitteras med följande motivering:

 

Parkgården 1 är en viktig resurs för hela kommunen. I fastigheten finns bl.a. 82 seniorlägenheter, 40 platser för kvalificerad äldreomsorg, ett stort tillagningskök för hela Nässjö tätort, restaurang, stora aktiveringslokaler, parkeringsgarage, friskvårdsanläggning för kommunal personal, flera arbetsplatser för personal inom äldreomsorg. Slutrapporten föreslår försäljning av fastigheten Parkgården 1 till annan huvudman för 45 miljoner, vilket är alltför lågt i förhållande till marknadsvärdet. Vidare leder de föreslagna ombyggnaderna av befintliga lägenheter till orimligt höga investeringar.

 

Betydligt större hänsyn tas till nuvarande hyresgästers och pensionärsorganisa-tioners önskemål och förslag.

 

Inriktningen ska vara att nuvarande lägenhetsfördelning bibehålls. Lägenheternas toaletter görs inte mindre. Gemensamhetsutrymmena på respektive våningsplan bibehålls.

 

För att Parkgårdens bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för personer med låg pension, inte minst äldre kvinnor, behålls dagens hyresnivå. Den föreslagna hyreshöjningen på 10 % för befintliga SÄBO är ej försvarbar.

 

Den föreslagna renoveringen /ombyggnaden kräver uthyrningsstopp i nästan tre år samt omflyttning av nuvarande hyresgäster i olika etapper, vilket innebär oacceptabla olägenheter. Renoveringens genomförande planeras istället så att kvarboende för nuvarande hyresgäster medges och att vakanta lägenheter fortlöpande kan hyras ut.

 

 

Anders Hansen, SAFE