SAFE:s verksamhetsberättelse 2014

 

Allmänt

 

SAFE ställde upp med en lista på 33 namn i årets kommunalval. Valrörelsen var intensiv och ledde till en smärre framgång – en ökning från 3 till 4 mandat i fullmäktige. Genom valtekniskt samarbete med MP och KD fick SAFE betydligt fler nämndplatser och finns nu med i de flesta nämnderna och styrelserna.

 

Utöver detta har SAFE under året varit aktivt i fullmäktige, på lokaltidningens insändar- och debattsidor, haft flera offentliga möten, firat 1 maj bland mycket annat.

 

I kommunfullmäktige har SAFE t.o.m. september haft 3 ledamöter och 2 ersättare. Fr.o.m. har SAFE haft 4 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten.

 

Ett 10-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2014/15 43 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta

Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Uno Kenstam.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Birgitta Askehag.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Mats Frejd.

 

Valberedning var Anders Hansen (sammankallande), Maj Widäng, Wille Brüggemann, samt Marianne Broman (efter årsmötet).

 

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

 

Ansvar för SAFE:s skyltfönster: Thomas Erixzon, Anita Adam och Marianne Broman.

 

Valrörelsen

 

Valrörelsen påbörjades i samband med 1 maj-firandet. Inför 1 maj skickade SAFE ut ett flygblad till alla hushåll i kommunen där vi tog upp aktuella kommunala frågor – fr.a. inom skola och omsorg. På 1 maj hade vi för första gången sedan 2010 ett demonstrationståg genom staden. Anders Hansens 1-majtal var inriktat på kommunala frågor och ett avstamp i valrörelsen.

 

Under våren och försommaren pågick arbetet med valprogrammet. Detta blev på 20 sidor och för första gången hade vi en stor färgbild i mitten på valprogrammet. Programmet var i samma stil som tidigare val och hade illustrationer av Thomas Erixzon. Programmet trycktes upp i juli och skickades ut till kommunens hushåll i augusti.

 

I mitten av juli samlades de flesta av SAFE:s kandidater i Stadsparken för gruppfotografering på den nya bryggan i Ingsbergssjön. Vi tog även kort med kulturhuset som bakgrund. Gruppbilden från bryggan användes sedan i valprogrammet, som affisch i skyltfönstret och som avslutande valannons i SmD.

 

Under hela sommaren hade SAFE bokbord på Stortorget, mest på torsdagarna eftersom det var torgdag då. Vi var även ute på lördagar när vi närmade oss själva valdagen.

 

Inför valet hade SAFE bokbord även på Malmbäcks marknad och på Parkskolan i Bodafors och Brinellgymnasiet. SAFE hade också bokbord på Nässjös höst- och vårmarknader.

 

SAFE deltog i en del debatter inför valet; bl.a. en politikerutfrågning av SPF den 14 maj, en stor debatt om äldrefrågor på Kulturhuset Pigalle den 29 augusti, anordnad av kommunens pensionärsorganisationer. Det var en radiosänd slutdebatt i Missionskyrkan lördagen den 13 september - dagen innan valet.

 

Anders, Thomas och Uno hade egna närradioprogram inför valet. Dessa var en halvtimme långa och fanns även tillgängliga på Närradions hemsida några veckor.

 

Vi hjälptes åt att sköta utläggningen av valsedlar i olika röstningslokaler inför valet och på själva valdagen.

 

Vi hade gemensam valvaka hemma hos Anders och Birgitta på valnatten.

 

SAFE fick 1 199 röster (6,23 %) och 4 mandat i fullmäktige. Det var en ökning med 167 röster och ett mandat. I första valkretsen (Nässjö tätort) fick SAFE 862 röster och 7,69 %. I andra valkretsen (landsbygd och övriga tätorter) fick SAFE 337 röster och 4,20 %.

 

Valda för SAFE i fullmäktige blev: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng och Thomas Erixzon. Anita Adam och Kjell Larsson blev invalda som ersättare.

 

Efter valet hade SAFE samtal med S, MP och KD. SAFE kom dock inte att ingå i majoritetsstyret S-M-C-V. SAFE kom istället överens med Miljöpartiet och Kristdemokraterna om att ha ett valtekniskt samarbete vid valen till nämnder och styrelser. Dessa tre partier med sina 15 mandat bildade tillsammans den största oppositionsgruppen. Anders Hansen och Uno Kenstam var utsedda som förhandlare med andra partier.

 

SAFE:s interna möten m.m.

 

Årsmötet 2014 ägde rum i Träffpunktens lokaler söndagen den 30 mars. Årsberättelsen för 2013 trycktes efter årsmötet upp i en upplaga med färgbilder från året som gått.

 

Vi hade medlemsmöten 9 februari (om partiets interna verksamhet), 18 maj (planering inför valet och sommaren), 24 augusti (höstens valaktiviteter, kommunens budget 2014), 26 oktober (kommunens budget 2014), och 16 november, samt flera extra medlemsmöten under hösten pga valutgången; den 21 och 29 september, samt den 19 oktober.

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 16:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

 

Under året har 5 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Apoteket.

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning med 60-talstema; målningar av Thomas Erixzon och skivomslag av gamla klassiska LP-skivor.

- Akvareller av Thomas Erixzon med bilder från Bryggeritomten.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Valskyltning, med bilder på SAFE:s kandidater, samt ett antal valannonser i större format.

- Eftervalsskyltning, med bilder från valrörelsen.

- Julskyltning på EU-tema; med anledning av att det gått 20 år sen folkomröstningen 1994.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade som vanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Skolan och omsorg var tema för året.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

- Behåll Centralskolan som 7-9 – skola!

- Behåll Brinell som enbart gymnasium!

- Behåll sjukhuscafeterian i Nässjö!

 

Övriga paroller på banderoller, affischer och i annons var:

- Behåll Hultetskolan och Nyhemsskolan! 

- Säg ja till medmänsklighet och mångkultur!   

- Behåll F-4 - skolan i Flisby och fritids i Solberga!

- Öka lärartätheten i grundskolan!

- Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

- Parkgården ska ägas av Nässjö kommun!

- Behåll Träffpunkten på Kyrkogatan!

- Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

- Alla världens medborgare har samma människovärde!

- Vi kräver en solidarisk flyktingpolitik!

- Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

- Ingen straffskatt på pensionärer!

- Avveckla kärnkraften!

- Sverige ut ur EU!

 

På 1 maj hade vi för första gången sedan 2010 ett demonstrationståg genom staden - utan medverkan av blåsorkester denna gång. I tåget gick ett 30-tal personer. Demonstranterna skanderade under marschen "Vi vill ha – Centralskolan kvar" och "Var så snäll – Förstör ej Brinell!"

 

Ett 40-tal personer samlades efter tåget i Centralskolans matsal. Talare var i år Anders Hansen. Han talade bl.a. om skola och omsorg i Nässjö kommun och sa bl.a. att SAFE skulle arbeta för att behålla Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola. Han tog också upp kommunala omsorgsfrågor och avslutade med att Sverige behöver inte bara en ny regering - det behövs också en ny politik!

Eva-Lill Brännström var konferencier. Anita Adam och Maj Widäng läste dikter. Anita Adam läste dikter av Elsie Johansson och några nya egna dikter. Maj Widäng läste dikter av bl.a. Jenny Wrangborg. Uno Kenstam höll ett appelltal om EU och informerade om hur en EU-motståndare bör agera inför det stundande valet till EU-parlamentet. För musiken svarade i år Matilda Jansson och Jont Olof Lyttkens från Anneberg. De sjöng bl.a. flera Cornelis-låtar.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2015 för Nässjö kommun

 

SAFE föreslog att kommunens skattesats skulle höjas till 22:79. Det var 60 öre mer än i kommunstyrelsens förslag. Detta skulle ha gett drygt 32 miljoner extra.

 

SAFE:s budgetförslag hade bl.a. inneburit fler anställda och mer resurser till omsorgen och till förskola och grundskola.

  

I vårt budgetförslag ingick bl.a. att ägandet och driften av Parkgården, samt dagens seniorlägenheter i andra kommundelar, behålls i kommunal regi.

 

Där ingick att Centralskolan åter tas i bruk som 7-9-skola med start hösten 2015 för årskurs 7, samt att Flisby skola behålls som F-4-skola.

 

I budgeten ville SAFE tillföra 5,2 mkr till grundskolan, vilket motsvarar ca 13 lärartjänster. Vi ville öka andelen närproducerade/ekologiska råvaror och öka antalet pedagogiska måltider.

 

Vi ville ge 1 miljon till uppsökande fältverksamhet och 2,7 mkr till ökad personaltäthet på särskilda boenden.

 

Vi ville fastställa principen att det ska finnas demens- och äldreboende i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.

 

Vi ville sänka avgifterna på trygghetslarm, hemhandling och matdistribution till äldre i kommunen.

 

I investeringsbudgeten ville SAFE lägga 5 mkr till Nässjös sim- och sporthall 2015, 30 mkr 2016 och 30 mkr 2017. Vi ville lägga 5 mkr för upprustning av Centralskolans hus 1 2015.

 

SAFE deltog flitigt i fullmäktiges budgetdebatt. Vi lämnade en skriftlig reservation till förmån för vårt eget budgetförslag.

Motioner

 

Thomas Erixzon har lagt en motion om att öppna alla nämndsammanträden för allmänheten.

 

Interpellationer och frågor i fullmäktige

 

SAFE har under 2014 ställt interpellationer och frågor i följande ämnen.

 

- Konsekvenser av schemaläggning till kl. 16.00 för eleverna på Brinellgymnasiet? Interpellation till Leif Ternstedt av Anders Hansen.

 

- Kan förflyttningen av Träffpunkten invänta utredning och beslut om Parkgårdens framtid? Interpellation till Sylve Jergefeldt av Anders Hansen.

 

- Vad gör Nässjö kommun för att hindra att sjukhuscafeterian läggs ner?  Interpellation till Anci Magnusson av Anders Hansen.

 

Övriga fullmäktigefrågor

 

SAFE har lagt egna förslag till tilläggsbudgeten i Nässjö kommunfullmäktige under våren. Dessa innebar bl.a. mer resurser till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och till Omsorgsnämnden.

 

Under första sammanträdet med nya fullmäktige den 30 oktober ledde Uno Kenstam sammanträdet i början. Detta i egenskap som ”ålderspresident d.v.s. den ledamot som varit med längst av alla i fullmäktige. Uno har suttit där sedan 1979 – alltså större delen av sitt liv.

 

Lars Hellström medverkade på Allmänhetens frågestund i januari.

 

Övriga politiska frågor

 

SAFE och fr.a. Anders Hansen var engagerad för att rädda kvar sjukhuscafeterian i Nässjö. Anders ställde en interpellation i Nässjös fullmäktige och hjälpte till med en namninsamling mot stängningen av cafeterian.

 

Anders Hansen var aktiv i BUN och i lokalpressen för att rädda resursförskolan Drömslottet – en förskola för barn med olika funktionsnedsättningar och särskilda behov. Räddningsaktionen lyckades.

 

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

 

Föreläsningar

 

SAFE har inte haft några föreläsningar under året.

 

Möte om äldreomsorgen

 

SAFE har haft två (30 augusti och 6 december) informations- och debattmöten i Parkgården. Mötena har varit väl besökta. Till mötena presenterade SAFE informationsblad med vad som var aktuellt inom omsorgen i Nässjö.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen har företrätt SAFE i ABF:s verksamhetsråd.

 

Vi är medlemmar Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats valprogrammet och annan valinformation, bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, rapporter från fullmäktige okt-dec, SAFE:s interpellationer i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar. Mycket av hemsidans artiklar handlade om valet.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s riksstyrelse, Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon, Kjell Westerlund, Uno Kenstam, Wille Brüggemann,

Anders Hansen, samt Lars och Ann-Marie Hellström har haft insändare i lokalpressen under året; de flesta av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor om skolor och omsorg till rikspolitik, EU och världsproblemen. De har huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad och Smålands Folkblad.

 

På artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s valprogram, 1 maj, SAFE:s budgetförslag, om SAFE:s syn på omsorgsfrågor och skolfrågor.

 

Utflykter och hembesök

 

Vi gjorde en sommarutflykt söndagen den 13 juli till Eva-Lill och Per i deras sommartorp i Hästerum.

 

Söndagen den 7 december hade SAFE:s möte hemma hos Pelle och Inger Månsson – där det vankades goda tårtor och trevliga samtal.

 

På annandag jul den 26 december hade vi gemensamt julbord hemma hos

Anders och Birgitta – det var ingen som gick hungrig därifrån!

 

Övrigt

 

Anders Hansen och Lars och Ann-Marie Hellström har medverkat i gruppen ”Rädda Centralskolan” på möten den 11 februari och 8 april.

 

Anders Hansen medverkade den 26 mars på en av utfrågning av partierna i

föreningslokalen i Äng.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2014 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2014”. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

*

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 19 mars 2015

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Birgitta Askehag

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam