Till:

Samhällsplaneringsnämndens ordförande

Ann-Katrin Gunnar

Anser du att bebyggelse utformad av Eric Sigfrid Persson ska värnas och synliggöras?

Eric Sigfrid Persson var en byggmästare som ansåg att det viktigaste med hans bostäder var att människor trivdes och mådde bra. Byggnaderna håller hög kvalité, både vad gäller materiell standard och trivsel. Han har lagt stor vikt vid trädgårdsutformning och fritid. Ribershus och Friluftsstaden i Malmö uppförde han i slutet av 1930- talet och under 1940- talet. Dessa bostadsområdes kulturhistoriska värde är välkända.

Kvarteret Slöjan (Hembygdsgatan 15 A-F, 17 A-J och Norråsagatan 38 A-F, 40 A-J) utformades av Eric Sigfrid Persson i början av 1950- talet. Kvarteret Slöjan har utformats utifrån samma bärande idéer som det uppmärksammade radhusområdet Friluftsstaden i Malmö, bl.a. följsam inplacering i naturen, främjande av grannkontakter, material av hög kvalité och ymnig grönska som en mjuk inramning.

Det finns få byggnader i Sverige med så välutformad och hel boendemiljö som de Eric Sigfrid Persson uppförde, som även har utformat bebyggelsen inom kv. Semaforen 1 och 2, kv. Lokföraren 6, Vallen samt Sluttningen.

Kommunfullmäktige behandlade den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad den 16 juni 2016. I denna plan beskrivs att värdefulla byggnader inte får förvanskas enligt plan- och bygglagen. Vidare fastslogs att värdefulla kulturmiljöer ska värnas och synliggöras.

Mina frågor är:

Vill du verka för att kvarteret Slöjans yttre miljö bevaras och återställs?

Anser du att bebyggelsen som utformats av Eric Sigfrid Persson ska värnas och synliggöras?

Hur vill du i så fall värna och synliggöra denna bebyggelse?

 

Nässjö den 14 september 2016

Anders Hansen, SAFE