Motion till

Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Höj habiliteringsersättningen i Nässjö kommun

 

Habiliteringsersättning (HAB-ersättning) är en skattefri ersättning till personer med olika funktionshinder för utförd dagverksamhet/daglig verksamhet. Dagverksamhet är för personer som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och daglig verksamhet är för personer som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vilken typ av sysselsättning det handlar om ska vara anpassat efter personens olika förutsättningar.

 

Målet med dagverksamhet/daglig verksamhet är att den ska ge den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet, gemenskap och berikande upplevelser som kan bidra till en ökad självständighet.

 

Idag betalar 248 av landets 290 kommuner HAB-ersättning till personer som utför dagverksamhet/ daglig verksamhet. Ersättningen är ett viktigt ekonomiskt tillskott eftersom berörda personer oftast har en väldigt låg pension att leva av. Dessutom har berörda personer ofta ökade kostnader för färdtjänst samt måltider i anslutning till dagverksamheten/dagliga verksamheten.

 

HAB- ersättningen är också en viktig bekräftelse för berörda personer att den sysselsättning som utförs uppmärksammas och är betydelsefull.

 

I Nässjö kommun är idag HAB- ersättningen 23 kr per hel dag och 11,50 kr per halv dag, vilket är en av de lägsta nivåerna i landet, och så har det varit i flera år. Nyligen har personer som utför dagverksamhet enligt SoL fått samma rätt till HAB- ersättning som personer som utför daglig verksamhet enligt LSS, vilket är ett framsteg i Nässjö kommun.

 

En höjning av HAB-ersättningen till 46 kr per hel dag respektive 23 kr per halv dag kostar drygt 0,8 miljoner per år. Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Nässjö har enigt föreslagit en höjning till 46 kr per heldag och 23 kr per halvdag, vilket är den vanliga nivån för HAB- ersättningen i många kommuner.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att habiliteringsersättningen höjs till 46 kr per hel dag respektive 23 kr per halv dag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller i dagverksamhet enligt SoL.

 

Nässjö den 8 december 2016

 

Anders Hansen, SAFE