Interpellation

Till:

Kommunstyrelsens ordförande

Anna-Carin Magnusson.

Ökad vårdtyngd och medicinsk behandling i hemsjukvården på grund av minskat antal slutenvårdsplatser.

Inför kommunens övertagande av sjukvård och rehabilitering i hemmet, den s.k. KomHem- reformen, från dåvarande landstinget i Jönköpings län gjordes en skatteväxling på 34 öre. Som underlag för nivån på skatteväxlingen fanns en beskrivning av Nässjö kommuns åtagande vad gäller bl.a. sjukvård i hemmet upp till sjuksköterskenivå för kommuninnevånare i alla åldrar.

På grund av Region Jönköpings läns märkbara minskning av slutenvårdsplatser blir resultatet ökad vårdtyngd och resurskrävande insatser för socialnämndens hälso- och sjukvårdsenhet. Enligt socialnämndens delårsbokslut 1/1-30/6 2016 har den specialiserade sjukvården flyttats till hemmet i ökad omfattning. Insatserna medför ökade kringkostnader för bl.a. läkemedel, material och hjälpmedel.

Det finns även ett trendbrott i att hemsjukvården får överta avancerade och kostnadskrävande medicinsk behandling som tidigare ansågs vara sjukvårdsinsatser i slutenvården. Tidigare blev patienten ”medicinskt färdigbehandlad” på sjukhuset. Idag fortsätter den medicinska behandlingen i hemmet i större utsträckning. Insatserna kräver specialistkompetens som kommunens hemsjukvård idag inte har i tillräckligt stor omfattning. Det finns idag ett behov av att se över möjligheten till olika utbildningsinsatser såväl internt som högskoleutbildningar i form av specialistsjuksköterskor.

Sedan KomHem- reformen har en märkbar förskjutning skett i den totala vårdkedjan som innebär att den kommunala hemsjukvården får bära en större andel än vad skatteväxlingen på 34 öre utgick ifrån.

Mina frågor är:

Anser du att Nässjö kommun har anledning att av Region Jönköpings län begära kompensation utöver skatteväxlingen i anslutning till KomHem?

Om så är fallet, vilka åtgärder tänker du vidtaga?

 

Nässjö den 17 november 2016

Anders Hansen, SAFE