Interpellation

 

Till

Anders Karlsson, ordförande i utskott II

 

Hur långt har kommunstyrelsen kommit med framtagandet av modell för att landsbygdssäkra kommunens beslut?

 

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november 2012 fick kommunstyrelsen uppdraget att utreda möjligheten att ta fram en checklista för att landsbygdssäkra kommunens beslut. Generellt brukar landsbygdssäkring bl.a. syfta till att:

 

- Säkerställa att beslutens effekter för människor, företag och organisationer på landsbygden/glesbygden beaktas innan beslut fattas.

- Förebygga negativa effekter för landsbygden/glesbygden.

- Öka jämlikheten mellan stad och landsbygd/glesbygd.

- Förbättra beslutsprocessen.

- Öka informationen om frågor som särskilt rör landsbygden/glesbygden.

 

I den särskilda beslutsprocessen för landsbygdssäkring är syftet att berörda parter aktivt deltar, bl.a. samhällsföreningar, föräldrar/föräldraföreningar, barn/elever, företag, övriga föreningar.

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2013 besvarades en interpellation ställd av undertecknad om framtagandet av modell för landsbygdssäkring. Svaret blev att ”statusen på detta arbete är att vår planeringsavdelning har kommit fram till att det är möjligt att ta fram en lista och detta arbete är påbörjat och kommer att redovisas vid ett annat tillfälle”.

 

Min fråga är:

När kommer modellen för landsbygdssäkring av kommunala beslut att redovisas?

 

Nässjö den 17 november 2016


Anders Hansen, SAFE