SAFEs förslag ang.

Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad

 

 

Tilläggsyrkande:

 

I avsnitt ”NÄSSJÖ DÅ”, under rubriken ”KULTURHISTORISKA VÄRDEN” .

Kommunens ställningstagande

Kommunen ska

 

Uppmärksamma och bevara bebyggelsen som arkitekten Eric Sigfrid Persson ansvarade för i Runneryd och Åkershäll (jämför Friluftsstaden i Malmö och Norrängen i Huskvarna). Tydliga riktlinjer och anvisningar för bevarandet utarbetas.

 

Ändringsyrkanden:

 

I avsnitt ”BOENDE”, under rubriken ”BOSTADSOMRÅDEN”

 

1. Centrum, förtätning.

Andra stycket ändras till:

Kvarteret Ärlan används i huvudsak till utbildningsverksamhet.

 

4. Åkershäll.

Åkraberget med anslutande områden (som begränsas av Vallgatan/Södra vägen/ Vattenverksgatan/Spexhultsvägen) bevaras tillsammans med området kring Handskerydssjön som unik stadsnära naturmiljö som hävdas och utvecklas efterhand varsamt till parkmark. Behovet av mark för modernisering eller ny- och ombyggnad av vattenverket beaktas i den östra delen. Området öster om Ambjörngården är lämpligt för radhusbebyggelse.

 

I avsnitt ”INDUSTRI OCH LOGISTIK”

 

3. Sörängen norr

Verksamhetsområdet görs betydligt mindre så att en grön förbindelse till Lövhult för bostadsområdet Hultet bibehålls.

 

Anders Hansen, SAFE