SAFEs förslag i Socialnämnden den 22 juni 2016.

 

Ärende 8. Pilen 2017 – mål och indikatorer

 

Ändringsyrkande:

- Under perspektivet ”medborgare”: Lokala värdighetsgarantin ska tillämpas senast två veckor efter att beviljade insatser har påbörjats.

- Under perspektivet ”hållbar utveckling” och nämndmålet ”miljösmart konsumtion” föreslås följande indikator: Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska 2017 ha ökat till 25 %.

 

Ärende 9. Budget 2017, ram 2018 och plan 2019 – förslag till driftsbudget för socialnämnden.

 

Ändringsyrkande:

För att ej höja kostpriserna i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillförs 400 tkr.

Kommunfullmäktige föreslås att fastställa maxtaxan till 1772 kr. Socialnämnden kompenseras med 0,8 miljoner.

 

Tilläggsyrkande:

- För att upprätta en uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar samt frivilligorganisationer, som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö, tillförs 1 miljon.

- För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaron tillförs 5 miljoner.

- För ökade behov av sjukvård, rehabilitering och syn- och hörselvård i hemmet tillförs 1,9 miljoner.

- Den delen av planerarnas uppgift att detaljstyra genom tidssättning av hemtjänstinsatser upphör. Vårdpersonalen görs mer delaktiga i planeringen av hemtjänstinsatsernas verkställande.

- Avgiften fastställs till 192 kr/månad för trygghetslarm, till 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 7 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialnämnden kompenseras med 2,5 miljoner.

- Kommunfullmäktige ger socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 3,2 miljoner.

- För ökade resurser till aktivering i eget och särskilt boende tillförs 400 tkr.

- För höjning av habiliteringsersättningen till 46 kr/heldag respektive 23 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL tillförs 0,85 miljoner.

 

Ärende 13. Ändrad ersättning för personer inom daglig verksamhet och dagverksamhet

 

Ändringsyrkande:

Habiliteringsersättning ska utbetalas till brukare i daglig verksamhet/dagverksamhet oavsett lagrum med helt eller halvt belopp beroende på omfattningen och närvaro. Halv ersättning 23 kronor vid närvaro 1-4 timmar per dag och 46 kronor vid närvaro 5-8 timmar per dag med ikraftträdande fr.o.m. 2017-01-01.

 

Ärende 16. Anslag till sociala organisationer för år 2016

 

Ändringsyrkande:

- Anslag till sociala organisationer beviljas med totalt 541.100 kronor för 2016 till:

- Mötesplats kvinna för öppen verksamhet med 50.000 kronor.

 

 

Anders Hansen, SAFE