Barn- och utbildningsnämnden den 15 juni 2016.

 

Ärende 4. Budget 2017

 

Tilläggsyrkanden:

 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får uppdraget att utreda tillgången till lokaler för stöd till elever med behov av särskilt stöd.

 

- För ökade kostnader inom förskola och grundskola som beror på ökade barn- och elevantal tillförs 3 000 tkr.

 

- För att minska barngruppernas storlek något inom förskolan tillförs 2,3 miljoner.

 

- För att minska elevgruppernas storlek inom fritidshemmen tillförs 2 miljoner.

 

- Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i relation till de olika förskolornas lokaler. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

 

- För ökad andel närproducerade/ekologiska råvaror till 25 % tillförs 300 tkr 2017.

 

- För införandet av fria pedagogiska måltider i förskolan tillförs 650 tkr.

 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2017.

 

Ärende 8: Mål för Pilen 2017

 

Ändringsyrkanden:

 

Under perspektivet ”ekonomi” och BU-målet ”snittyta per elev 4,2 kvm vid utgången av 2017”:

- Avslag till indikatorn för snittyta per elev.

 

Under perspektivet ”hållbar utveckling” och koncernmålet ”miljösmart konsumtion” föreslås följande BU-mål för kommunens inköp av ekologiska livsmedel:

- Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska 2017 ha ökat till 25 %.

 

Ärende 11: Tillämpningsregler i förskola och fritidshemsverksamhet

 

Ändringsyrkande:

- Under rubriken ”Närvarotid i förskola och fritidshem” ändras antalet dagar för personalens planering, utvärdering och kompetensutveckling från två till fyra dagar. Motsvarande ökning av antal dagar görs vad gäller barns/elevers möjlighet att vistas i verksamheten om vårdnadshavaren tillfälligt är ledig eller har semester någon enstaka dag.

 

Ärende 12: Överföring av verksamhet för barn i behov av särskilt stöd

 

Ändringsyrkande:

- Resursförskolan Drömslottet för barn med omfattande funktionsnedsättning inkluderas i den centrala barn- och elevhälsoplanen som kommunövergripande komplement till förskolan 1-5 år.

 

 

Anders Hansen, SAFE