Motion

 

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

PCB-sanera Folkets hus i Bodafors.

 

Folkets hus (Herden 14) i Bodafors byggdes år 1969 och används stadigvarande idag av barn- och utbildningsnämnden till allt ifrån skollokaler, ritidsverksamhet på eftermiddagar samt matsal för förskoleklass och årskurs 1-3, fem dagar i veckan. Det innebär att c:a 100 barn i åldern 6-9 år vistas i Folkets hus-lokalerna varje dag.

 

Enligt redovisning vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21/4 2016 finns inga tillgängliga lokaler i Bodafors tätort som kan inrymma den verksamhet som idag bedrivs i Folkets hus-lokalerna.

 

I upprättad analysrapport samt inventering framgår att Folkets hus har isolerrutor och fogar som innehåller PCB. I samtliga prover där PCB påträffats visar resultatet en PCB-halt som överstiger 500 mg PCB/kg fogmassa. Den totala mängden för isolerrutor har beräknats till c:a 11,1 kg och för fogmassor till c:a 3,4 kg.

 

I dåvarande miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13/6 2012 om att bevilja ansökan om dispens gällande PCB-sanering av Bodafors Folkets hus (Herden 14) framgår följande:

 

”Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte föreligger några hinder för att bevilja dispensansökan enligt gällande bestämmelser men upplyser om att det är viktigt att angivna tidpunkter hålls på grund av byggnadernas användningsområden och medger endast dispens med ett slutdatum ca 2,5 år efter ordinarie slutdatum för sanering.”

 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta:

 

Med anledning av att verksamhet dagligen och stadigvarande bedrivs som omfattar c:a 100 barn i åldern 6-9 år i Folkets hus görs ej någon ansökan om förlängd dispens som syftar till att skjuta fram PCB-sanering i Bodafors Folkets hus (Herden 14).

 

PCB-sanering av Bodafors Folkets hus (Herden 14) genomförs snarast möjligt.

 

Nässjö den 12 maj 2016.

 

Anders Hansen,                  Rikard Salander,

SAFE                                  Miljöpartiet de Gröna