SAFE:s

FÖRSLAG TILL

 

BUDGET 2017

RAM 2018, PLAN 2019

 
NÄSSJÖ KOMMUN

 

Budget 2017, ram 2018 och plan 2019


SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del I-III.

Förslag till ram 2018 och plan 2019 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.


Del I - finansiering och resultat
SAFE anser att regeringen de senaste åren tydligt har bidragit till Nässjö kommuns finansiering framför allt av välfärdsområdena integration, förskola och grundskola.

Under 2017 - 2019 är målsättningen enligt jobbstrategin för Nässjö kommun att minska arbetslösheten till länets nivå, som idag är 6,3 %, vilket kan förbättra skatteintäkterna. Kommunens arbetslöshet är idag 10 % och ungdomsarbetslösheten är 16 %, vilket är en alltför hög nivå.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta, bristen på senior/trygghetsbostäder åtgärdas och verksamhetsnära personalförstärkningar genomföras inom äldreomsorgen där sjukfrånvaron är alltför hög. Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna.

SAFE vill därför disponera en del av de under perioden budgeterade resultaten för att göra nödvändiga satsningar främst inom äldreomsorgen och skolan.

Förslag till beslut
Skattesatsen 2017 fastställs till 22,19 % av den beskattningsbara inkomsten.

Skattesatsen 2017 fastställs till 22,19 % av den beskattningsbara inkomsten.
Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2017 fastställs till 36,7 miljoner kronor.

Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöd ska vid behov kunna användas för uppräkning av nämndernas ramar.


Budget 2017, ram 2018 och plan 2019
Del II - driftsbudget


Kommunstyrelsen
Driftbudgeten fastställs till

År               2017         2018          2019
Belopp (tkr) 104,879     104,369     104,394

Vid fördelning av tillgängliga resurser mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:

Omsorg om äldre och funktionshindrade.

Ökade kunskaper och förbättrade resultat i grundskolan.

För att frigöra resurser till dessa prioriterade områden uppdras åt kommunstyrelsen att minska kostnaderna med 2 miljoner.

Det är viktigt att seniorlägenheter och trygghetslägenheter med tillhörande mötesplats förblir en öppen resurs för alla kommuninnevånare.

Det finns ett stort behov av ytterligare trygghetslägenheter, seniorlägenheter inklusive mötesplatser. Den aktuella kön uppgår till totalt c:a 500 hushåll i kommunen.

Sedan kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har elevantalet i grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. För att minska Norråsaskolans upptagningsområde samt åtgärda bristen på arbetsrum/uppehållsrum/grupprum/ undervisningslokaler på gymnasiet kan lokalerna för Brinells högstadium överlåtas till gymnasiet och Centralskolan återtas i bruk som 7-9 – skola med tidigare upptagningsområde. Detta förutsätter att integrationsarbetet som idag bedrivs på Centralskolan ges tillgång till för verksamheten ändamålsenliga lokaler som innebär en långsiktigt hållbar lösning.

I utredningsarbetet 2017 med ”Västra staden” väster om resecentrum tillförs uppdraget att utreda en ny centralt belägen 7-9 – skola som ett alternativ till att Centralskolan återgår till 7-9 – skola.


Förslag till beslut

Kommunstyrelsen får uppdraget att minska kostnaderna med 2 miljoner.

Ägandet och driften av nuvarande seniorlägenheter i olika kommundelar behålls i kommunal regi.

Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd.

Centralskolan återtas i bruk som 7-9 - skola för elever inom tidigare upptagningsområde om integrationsarbetet som idag bedrivs på Centralskolan omlokaliseras. Inför återgången till 7-9 - skola iordningställs ytskikt, möbler och övriga inventarier.

I utredningsarbetet 2017 med ”Västra staden” väster om resecentrum tillförs uppdraget att utreda en ny centralt belägen 7-9 – skola som ett alternativ till att Centralskolan återgår till 7-9 – skola.

För införandet av avgiftsfria kollektivtrafikresor vid lågtrafikperioder i kommunen tillförs 1 miljon.

Fritids och förskola öppnas i före detta Solberga skola.


Barn- och utbildningsnämnden


Driftbudgeten fastställs till
År               2017           2018          2019
Belopp (tkr) 735,490       734,190     734,190


Resursförskolan Drömslottet är en viktig kommunövergripande resurs för barn med omfattande funktionsnedsättning.

Elevgrupperna inom fritidshemmen behöver göras mindre för att förbättra verksamhetens innehåll.

Till de tjänster som barn- och utbildningsnämnden köper av kost- och städenheten utökas anslagen till ökad andel närproducerade/ekologiska råvaror till 25 % 2017.

Många skolor har idag svårt att effektivt genomföra stöd till elever med behov av särskilt stöd på grund av brist på ändamålsenliga lokaler.

Eftersom måltiderna är en viktig del av pedagogiken inom förskolan vill SAFE därför införa fria pedagogiska måltider.


Förslag till beslut

Resursförskolan Drömslottet för barn med omfattande funktionsnedsättning inkluderas i den centrala barn- och elevhälsoplanen som kommunövergripande komplement till förskolan 1-5 år.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda tillgången till lokaler för stöd till elever med behov av särskilt stöd.

För att förbättra resurserna i relation till övriga kommuners standardkostnader samt förbättra måluppfyllelsen inom grundskolan tillförs 3,3 miljoner.

För att minska elevgruppernas storlek inom fritidshemmen tillförs 2 miljoner.

Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i relation till de olika förskolornas lokaler. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

För ökad andel närproducerade/ekologiska råvaror till 25 % tillförs 300 tkr 2017.

För införandet av fria pedagogiska måltider i förskolan tillförs 1,5 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng och Malmbäck. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2017 - 2019.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av en tillbyggnad av Rosenholmsskolans undervisningslokaler och matsal. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2017 - 2019.

För utbildning/fortbildning tillförs 0,2 % av lönesumman vilket motsvarar 1,1 miljoner.


Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudgeten fastställs till
År               2017       2018       2019
Belopp (tkr) 63,002    63,002     62,852

SAFE vill utreda behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck.

Pilaboparken i Anneberg är en parkmiljö som görs till en prioriterad kommunal angelägenhet att bevara. Därför är det viktigt att öka det kommunala anslaget.

SAFE vill tidigarelägga tillskapandet av en ny simhall. Processen påbörjas under 2017 där en medborgardialog inkluderas. Se investeringsbudgeten.

Förslag till beslut

För utredning av behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck tillförs 80 tkr.

För att öka anslaget till Pilaboparken tillförs 20 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att utreda frågan om tillgång till bokbuss.


Samhällsplaneringsnämnden

Driftbudgeten fastställs till
År                2017      2018       2019
Belopp (tkr) 18,830    19,490     18,890

Det finns behov av en 0,5 tjänst för att samordna arbetet med tillgänglighetsguide och tillgänglighetsfrågor mellan olika förvaltningar, gärna i samverkan med andra höglandskommuner.

I samhällsplaneringsnämndens budgetförslag ingick anslag för utarbetande av nytt kulturminnesvårdsprogram.

Förslag till beslut

För inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare tillförs 330 tkr.

För utarbetande av nytt kulturminnesvårdsprogram tillförs 200 tkr.


Socialnämnden

Driftbudgeten fastställs till
År               2017          2018           2019
Belopp (tkr) 678,795     678,295       678,295

Det saknas idag resurser för uppsökande och förebyggande fältverksamhet i ungdomars fritidsmiljö.

För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade personer ett prioriterat område som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa. Bistånd i form av t.ex. hemhandling av livsmedel kostar idag 78 kr/tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 313 kr/portion att få hemkörd. Oavsett vilken inkomst den äldre personen har kostar en timmes hemtjänst 313 kr/timme. Endast 25 % av omsorgsavgifterna betalas och hela 75 % av omsorgsavgifterna måste skrivas ner.

Tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

Hemtjänst och särskilda boenden har idag en för hög arbetsbelastning och för låg bemanning för att personalen ska ha möjlighet att ge den omsorg som den äldre har behov av.

Antalet sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet har ökat extremt sedan verksamheten överfördes från landstinget till kommunen.
SAFE vill effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation.

Förslag till beslut

För att ej höja kostpriserna i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillförs 400 tkr.

Kommunfullmäktige föreslås att fastställa maxtaxan till 1772 kr/månad i stället för en höjning till 1991 kr/månad. Socialnämnden kompenseras med 800 tkr.

För att upprätta en uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar samt frivilligorganisationer, som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö, tillförs 1 miljon.

Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaro tillförs 8 miljoner. Kostnaderna för sjukfrånvaron beräknas därmed att minska med 3 miljoner 2017 och 6 miljoner 2018 - 2019.

För ökade behov av sjukvård, rehabilitering och syn- och hörselvård i hemmet tillförs 1,5 miljoner.

Planerarnas uppgift att detaljstyra genom tidssättning av hemtjänstinsatser upphör. Vårdpersonalen görs mer delaktig i planeringen av hemtjänstinsatsernas verkställande.

Avgiften fastställs till 192 kr/månad för trygghetslarm, till 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 7 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialnämnden kompenseras med 2,5 miljoner.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 3,2 miljoner.

För ökade resurser till aktivering i eget och särskilt boende tillförs 400 tkr.

För höjning av habiliteringsersättningen till 46 kr/heldag respektive 23 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL tillförs 845 tkr.

För utbildning/fortbildning tillförs 0,2 % av lönesumman vilket motsvarar 1,1 miljoner.


Tekniska servicenämnden

Driftbudgeten fastställs till
År                2017       2018        2019
Belopp (tkr) 75,429      76,627     78,136

I Solberga vill SAFE öppna fritids samt ytterligare en förskoleavdelning och vill därför inte sälja skolbyggnaden.

Tekniska servicenämnden får uppdraget att utreda förslag till utbyggnad av Nyhemsskolan till 2-parallellig F-6 – skola för Nyhem/Hultets upptagningsområde.

Det finns behov av ytterligare resurser till gatuunderhåll.

Förslag till beslut

Försäljning av Solberga skola genomförs inte.

Tekniska servicenämnden får uppdraget att utreda förslag till utbyggnad av Nyhemsskolan till 2-parallellig F-6 - skola. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2017 - 2019.

För utökade resurser till gatuunderhåll tillförs 1,5 miljoner.


Budget 2017, ram 2018 och plan 2019.

Del III - investeringsbudget.
År               2017         2018           2019
Belopp (tkr) 162,220     183,425      171,500

SAFE anser att simhallens renovering/nybyggnation ska tidigareläggas till att startas redan 2018. I utarbetandet av förslag till ny simhall inkluderas en medborgardialog.

Sedan kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har elevantalet i grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. Centralskolan behöver åter tas i bruk som 7-9 - skola. Detta för att minska den framtida elevökningen på Norråsaskolan. Brinells högstadium kan därigenom avvecklas för att avhjälpa bristen på arbetsrum, uppehållsrum, grupprum och undervisningslokaler på gymnasiet.

Runnerydsskolans upptagningsområde minskas till det man hade före den s.k. skolreformen. Bäst balans mellan olika bostadsområden i Nässjö och skolornas upptagningsområden får man om Nyhemsskolan behåller sitt tidigare upptagningsområde och byggs ut till 2- parallellig F-6 - skola. Den delen av Hultetskolan som inte är ombyggd till förskola kan med fördel användas som F-4 - skola. Ovan beskrivna struktur för F-6 - skolan i Nässjö skulle avlasta elevutvecklingen på Runnerydsskolan, ge säkrare skolvägar och förbättra integrationen.

I Äng och Malmbäck finns behov av ändamålsenliga lokaler för förskolan.

Förslag till beslut

För renovering/nybyggnation av Nässjös simhall investeras 10 miljoner 2018, 50 miljoner 2019 och 50 miljoner 2020. Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog.

För upprustning av Centralskolan investeras 5 miljoner när lokaler finns för omlokalisering av det pågående integrationsarbetet.

För utbyggnad av Nyhemsskolan till 2 - parallellig F-6 – skola investeras 12 miljoner 2017-2019. Investeringen är fördelad med 5 miljoner 2017 och 7 miljoner 2018.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskola i Äng och Malmbäck. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2017 - 2019.

Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.