Motion

 

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Avgiftsfria resor vid lågtrafik.

 

Bilresor utgör idag nära 85 % av Sveriges persontrafik, vilket för med sig en stor negativ miljöpåverkan. Nässjö kommun står inför en avveckling av parkeringsavgifter vilket kan inbjuda till ökat bilanvändande, även om parkeringsavgiften i sig är en marginell del av ekonomin för bilanvändandet. För en mycket liten del av befolkningen är bilen dock ett nödvändigt hjälpmedel.

 

Kommuner och regioner gör stora ansträngningar för att förmå människor att öka sitt kollektiva resande, vilket har en mycket gynnsam effekt på miljön. Även i Nässjö kommun har trafikhuvudmannen gjort förbättringar i tidtabeller samt utökade avgångstider för busstrafiken, vilket har ökat antalet resenärer.

 

Det finns dock anledning att ytterligare öka intresset för kollektivt resande. Under ett antal timmar mitt på dagen har busstrafiken en mycket låg beläggning. Det är uppenbart att de fordon som utför kollektivtrafik i Nässjö kommun kan ge en bättre miljöeffekt under de timmar på dagen då beläggningen är som lägst.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

Att avgiftsfri kollektivtrafik utreds för Nässjö kommun under lämpliga tider på dagen då beläggningen är låg och med syftet att minska persontransporter med bil.

 

 

Nässjö den 21 april 2016

 

 

Maj Widäng, SAFE                                      Anders Hansen, SAFE