SAFE:s verksamhetsberättelse 2015

 

Allmänt

 

SAFE har under året varit aktivt i fullmäktige, i nämnder och styrelser, på lokaltidningens insändar- och debattsidor, haft bokbord i Nässjö och flera andra orter, haft offentliga möten, firat 1 maj bland mycket annat.

 

I kommunfullmäktige har SAFE haft 4 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten.

 

Ett 10-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun. Tack vare ett bättre valresultat och en bra uppgörelse med MP och KD är SAFE nu med i fler nämnder och styrelser.

 

I stort sett varje söndagseftermiddag har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s

internetsida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2015/16 65 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta

Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Uno Kenstam.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Birgitta Askehag.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Mats Frejd.

 

Valberedning var Anders Hansen (sammankallande), Maj Widäng,

Wille Brüggemann, samt Marianne Broman (efter årsmötet).

 

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

 

Ansvar för SAFE:s skyltfönster: Thomas Erixzon, Anita Adam och

Marianne Broman.

 

 

SAFE:s interna möten

 

Årsmötet 2015 ägde rum i Avenasalen, Kulturhuset Pigalle, söndagen den

22 mars. Årsberättelsen för 2014 trycktes efter årsmötet upp i en upplaga med färgbilder från året som gått.

 

Vi hade medlemsmöten 25 januari (planering av vårens verksamhet, valanalys, kommunens översiktsplan), 31 maj (planering inför sommaren), 30 augusti (höstens verksamhet, kommunens budget 2016), 25 oktober (kommunens budget 2016).

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar. Tiden för dessa möten ändrades på årsmötet från kl. 16 till kl. 15.

 

Skyltfönster

 

Under året har 5 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34, snett emot Apoteket.

Skyltningarna har varit:

- Skyltning med EU-tema med anledning av att det gått 20 år sen folkomröstningen 1994.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Julskyltning med teckningar och målningar av Anita Adam, Thomas

Erixzon och Maj Widäng..

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade som vanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Men detta år hyrde vi av Nässjö Lärcenter, som numera ansvarar för lokalen.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

Parkgården ska ägas av Nässjö kommun!

Lyssna på Parkgårdens hyresgäster – gör inte lägenheterna större och dyrare!

Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

 

Övriga paroller på affischer och i annons var:

Behåll Hultetskolan – bygg ut Nyhemsskolan!
Behåll skolan i Flisby och fritids i Solberga!

Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

Minska barngruppernas storlek i förskolan!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Brinell ska vara enbart gymnasieskola!

Nej till svenskt NATO-medlemskap!

Avveckla kärnkraften!

Sverige ut ur EU!

 

Ett 40-tal personer samlades i Centralskolans matsal. Talare var i år Anders Hansen. Han talade bl.a. om äldrefrågor i Nässjö kommun, med betoning på Parkgården. Han tog även upp skolfrågor och kritiserade den nedskärningspolitik som varit de senaste åren.

 

Uno Kenstam och Thomas Erixzon höll ett gemensamt appelltal mot TTIP - ett förslag om avreglerad handel mellan EU och USA.

 

Eva-Lill Brännström var konferencier. Anita Adam läste dikter av Thomas Tranströmer. Maj Widäng läste kåserier av Bodil Malmsten. För musiken svarade i år Anders Axelsson, som flyttat tillbaka till Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Ola Magnell.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2016 för Nässjö kommun

 

SAFE ville bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Därför föreslog SAFE en mindre skattehöjning på 30 öre. Detta ger drygt ca 17,1 miljoner som framför allt läggs på äldreomsorgen.

 

SAFE:s budgetförslag hade bl.a. inneburit fler anställda och mer resurser till omsorgen och till förskola och grundskola.

  

För ökade kostnader inom förskola och grundskola som beror på ökade barn- och elevantal 2013-2014 ville SAFE tillföra 5,1 miljoner kr.

 

För att minska barngruppernas storlek något inom förskolan ville SAFE tillföra 2,3 miljoner vilket motsvarar c:a 6 tjänster. För att minska elevgruppernas storlek inom fritidshemmen ville SAFE lägga 3 miljoner.

 

Vi ville öka andelen närproducerade/ekologiska råvaror och öka antalet pedagogiska måltider.

 

Vi ville ge 1 miljon till uppsökande fältverksamhet och 2,7 mkr till ökad personaltäthet på särskilda boenden.

 

Vi ville fastställa principen att det ska finnas demens- och äldreboende i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.

 

Vi ville sänka avgifterna på trygghetslarm, hemhandling och matdistribution till äldre i kommunen.

 

I investeringsbudgeten ville SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall och en utbyggnad av Nyhemsskolan till en 2-parallellig F-6-skola.

 

SAFE deltog flitigt i fullmäktiges budgetdebatt. Ett utförligt reportage om detta finns på SAFE:s hemsida.

 

Motioner

 

Thomas Erixzon och Maj Widäng har lagt en motion om att på olika sätt uppmärksamma historiska hus från 50- och 60-talen i Nässjö centrum.

 

Besvarad motion

 

Thomas Erixzons och SAFE:s motion från 2014 om att öppna alla nämndsammanträden behandlades i fullmäktige den 29 oktober. Efter mycket debatt blev den tyvärr nedröstad av majoritetspartierna. Siffrorna blev 30 röster mot 27 – hela oppositionen röstade alltså för öppna sammanträden.

 

Interpellationer och frågor i fullmäktige

 

Anders Hansen ställde i maj en interpellation till Carl Dolsäter, ordförande i NAV Elnät AB.  Den hade rubriken ”Värderas tillgången till egna elektriker i NAV Elnät AB utifrån ett kommunövergripande perspektiv?”

 

 

 

Övriga fullmäktigefrågor

 

SAFE har lagt ett eget förslag till tilläggsbudget under våren. Dessa innebar bl.a. mer resurser till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och till Omsorgsnämnden.

 

SAFE:s studiecirkel och skrivarverkstad.

 

I februari startades en studiecirkel i kommunalpolitik med Thomas Erixzon som cirkelledare. Cirkeln träffades ungefär var 14:e dag och gick igenom vad olika nämnder och styrelser höll på med. Studiebesök på fullmäktige och nämnder ingick och i juni var det en stadsvandring i centrala Nässjö. Under hösten fortsatte studiecirkeln i form av en skrivarverkstad där man gjorde insändare och motioner m.m. Ca 6-7 personer deltog i studiecirkeln, som var i samarbete med ABF.

 

Övriga politiska frågor

 

Första halvåret var Parkgårdens framtid den största politiska frågan. Den politiska majoriteten beslutade att sälja kvarteret Parkgården 1 inklusive tomten till en kooperativ hyresrättsförening med kommunen och Riksbyggen som ägare. I beslutet ingick ofantliga investeringar på 238 miljoner och hyreshöjningar på i genomsnitt 40 %. Liksom en stor majoritet av hyresgästerna, SPF och delar av PRO var SAFE emot Parkgårdens försäljning.

 

SAFE hade två informationsmöten om detta på Parkgården; den 21 februari och den 12 juni.

 

På fullmäktige i augusti togs det avgörande beslutet om försäljning. Det fattades en röst för att frågan skulle gått till återremiss. SAFE röstade för återremiss.

 

*

 

SAFE röstade på kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni för att John Peterson (nuv. chef för Tekniska serviceförvaltningen) skulle bli Nässjös nye kommundirektör. De fyra största lokala facken hade också förordat Peterson.

 

Majoriteten ville dock ha Karl-Gustav Bartholl som ny kommundirektör; det blev 9 mot 4 till förmån för Bartholl vid omröstningen. SAFE, MP och SD röstade för Peterson, övriga partier för Bartoll.

 

Informations- och värvningsblad

 

Till sommaren framställdes ett informations- och värvningsblad med bifogat inbetalningskort för att kunna användas vid bokbordet och på föreläsningar och andra möten. Bladet hade allmän information om SAFE, en lista med aktuella politiska frågor för SAFE, samt några bilder i färg från SAFE:s verksamhet.

 

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

 

Föreläsningar

 

SAFE har inte haft några föreläsningar under året.

 

Bokbord på torg och marknader

 

Vi har haft bokbord på Stortorget många gånger under året. Vi har även haft bokbord på marknaderna i Malmbäck, Bodafors och Forserum.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen har företrätt SAFE i ABF:s

verksamhetsråd.

 

Vi är medlemmar Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, rapporter från de flesta av fullmäktiges sammanträden, SAFE:s motioner och interpellationer i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s riksstyrelse, Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon, Kjell Westerlund, Uno Kenstam, Wille Brüggemann,

Anders Hansen och Mats Frejd har haft insändare i lokalpressen under året; de flesta av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor om skolor och omsorg till rikspolitik, EU och världsproblemen. De har bl.a. handlat om Parkgården, simhallen, skolutredningen, flyktingfrågor, NATO och EU och huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad.

 

På artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s 1 maj, SAFE:s budgetförslag, om SAFE:s syn på omsorgsfrågor och skolfrågor.

 

Utflykter och hembesök

 

Vi gjorde sommarutflykter söndagarna den 19 juli till Eva-Lill och Per i deras sommartorp i Hästerum och den 2 augusti till Erkki och Jeanette i Elmeshult.

 

Söndagen den 10 maj hade SAFE:s möte hemma hos Pelle och Inger Månsson – där det vankades goda tårtor och trevliga samtal.

 

Övrigt

 

Den 19 januari medverkade flera SAFE-medlemmar vid Inger Samuelssons begravning i Skogskyrkogårdens kapell samt vid minnesstunden i VF- lokalen. Inger var förtroendevald för SAFE i tekniska servicenämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Hon var under flera år ledamot i fullmäktige.

 

Den 26 mars var Anders Hansen inbjuden av SPF för att informera och samtala om Parkgårdens framtid. Publiken var mycket stor; det var proppfullt i Parkgårdens aktiveringssal.

 

Den 2 juni hölls två debatter/diskussioner om Parkgårdens framtid där Uno Kenstam och Anders Hansen medverkade. Den första hölls 17:30 i kommunfullmäktigesalen, på initiativ av den politiska major. Den andra hölls 19:00 i Parkgården, på initiativ av SPF och PRO-föreningarna i kransorterna.

 

Thomas Erixzon blev under våren intervjuad av Josefine Rasmusson, en elev på Sörängens folkhögskolas skrivarlinje. Det blev en lång och innehållsrik artikel. Andra elever gjorde intervjuer med Nässjö-politiker från andra partier. Elever från fotolinjen tog bilder till artiklarna. Tyvärr blev artiklarna aldrig publicerade eller utställda.

 

I slutet av maj var Anders Hansen och Thomas Erixzon från SAFE med och avtackade Jan-Olov Persson - Jope - som politisk reporter på Smålands Dagblad i Nässjö. Efter många år och fullmäktigesammanträden gick han nu i pension. Som avskedsgåva från SAFE fick han Daniel Suhonens bok om Håkan Juholt, samt Jenny Bromans uppsats om SAFE:s historia.

 

Thomas Erixzon, Uno Kenstam och Kjell Westerlund deltog den 12 september i en manifestation mot rasism och för asylrätten i stadsparken som ordnades av ”Tillsammans Nässjö”, en grupp med koppling till tidskriften ”Expo”.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2015 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2015. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

 

 

Nässjö den 18 mars 2016

 

 

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Birgitta Askehag

 

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam