Bevara kommunens och stadens kulturhistoriska arv

 

För majoriteten av oss som lever idag ligger inte hembygden i den småländska skogen eller i Norrlands inland. Vår hembygd är ett bostadsområde byggt under andra hälften av nittonhundratalet, ibland ett miljonprogramsområde.

 

För att skapa och behålla en känsla av tillhörighet och kontinuitet är det viktigt att dessa fastigheters ursprungliga huvuddrag behålls men att bostadsområdena samtidigt tillåts att utvecklas genom god byggnadsvård och god estetik.

 

Ett exempel på en sådan utveckling är kvarteret Trädgården i Nässjö som omges av Trädgårdsgatan/Norråsagatan/Toftagatan/Hembygdsgatan där den ursprungliga miljön behållits i stor utsträckning. Tyvärr hade huskroppen med adress Trädgårdsgatan fått förfalla och var i så dåligt skick att den revs. Dessutom ersattes huskroppen av förfulande parkeringsplatser och garage, kanske genom tvingande föreskrifter. Att de för området karaktäristiska grönytorna asfalterades är dock helt oacceptabelt.

 

Ett grannkvarter av särskilt stort intresse är Slöjan som omges av Långgatan / Norråsagatan / Trädgårdsgatan / Hembygdsgatan. De fyra radhuslängorna som ritades av Eric Sigfrid Persson har en utmärkt placering i sluttningen nedanför Hembygdsparken.Kvarteret är av mycket stort kulturhistoriskt, arkitektoniskt och estetiskt värde och måste bevaras i sitt ursprungliga skick. Exteriört kan inga förändringar tillåtas överhuvudtaget.

 

Ett radhus måste bevaras som visningsobjekt i ursprungligt skick med ursprungliga material. En permanent mindre utställning kan ordnas i visningsradhuset som beskriver Eric Sigfrid Perssons arbete i allmänhet och kvarteret Slöjans planering och uppbyggnad i synnerhet.

 

En handlings- och bevarandeplan för kulturmiljön kvarteret Slöjan och angränsande kvarter måste arbetas fram med deltagande av alla intresserade och ansvariga parter.

 

Nässjö kommun måste agera nu! Det finns fortfarande möjlighet att återställa en helt unik kulturmiljö!

 

 

Mats Frejd

Anders Hansen

SAFE, Nässjö