Avgiftsfria resor inom Nässjö kommun

 

Tack vare att vi betalar en stor del av kostnaderna för kollektivtrafiken inom region Jönköpings län med skattemedel har vi en väl fungerande kollektivtrafik inom Nässjö kommun. För att medborgarna skall få ännu större nytta av trafiken kan vi införa avgiftsfria resor med Jönköpings Länstrafik inom Nässjö kommun.

 

Vardagar mellan klockan nio och fjorton kan resor inom kommunen vara avgiftsfria för påstigande. Det innebär att de av oss som lever med små ekonomiska marginaler får en avlastning och får bättre möjligheter att lyckas med att få vår vardagsekonomi att gå ihop.

 

Att öka resandet med kollektivtrafik under perioder med färre resenärer, lågtrafikperioder, då det finns gott om plats för fler resenärer är en avlastning för resenärer och hela trafiksystemet under högtrafikperioder då arbetspendlarna behöver resa. Alltså använder vi, genom att inbjuda till resor under lågtrafik, kollektivtrafiken på ett effektivare sätt till nytta för alla kommuninvånare.

 

När de avgiftsfria resorna leder till att biltrafiken minskar har vi nått en mycket viktig framgång. Att biltrafiken minskar är säkert eftersom vi sedan decennier vet att ekonomiska styrmedel fungerar bra om vi låter effekten verka ut. Miljöbelastningen och energiförbrukningen minskar eftersom trafiksystemet är en av våra största miljöbovar och energiförstörare.

 

I en rapport från Trafikverket som presenterades våren 2016 måste bilåkandet minska kraftigt för att nå uppsatta klimatmål. Därför vill länstrafiken i region Jönköpings län fördubbla resorna med kollektivtrafik, och satsa 25 miljoner om året i nya busslinjer, fram till år 2025.

 

Ett stort ansvar vilar också på länets kommuner. En avgiftsfri kollektivtrafik i Nässjö kommun under lågtrafikperioder är ett viktigt medel för att uppfylla våra miljöförbättrande åtaganden enligt Parisavtalet och klara klimatmålen.

 

Maj Widäng

Anders Hansen

SAFE, Nässjö