Satsa på regional kollektivtrafik
lägg
ner planerna på höghastighetsbanor!


Att bygga höghastighetsbanor mellan storstäderna är inte gratis. Om stora offentliga resurser läggs på dem blir mindre över till underhåll och andra järnvägsinvesteringar. Resurserna till utbildning, vård och nya bostadäder minskar också.

Det är fråga om oerhörda summor. Bara själva banan beräknas nu kosta upp till 320 miljarder. Till detta kommer kostnader för stationer och anslutningsbanor. Forskning visar också att infrastrukturinvesteringar oftast blir dyrare än planerat, och det gäller särskilt järnvägar. Tänk på tunneln under Hallandsåsen!

Att samhällsnyttorna inte uppväger kostnaderna har fem orsaker.

Den första är de enorma kostnaderna.

Den andra orsaken är att antalet resande med långväga järnvägstrafik är små jämfört med regionalt resande, alltså de vardagliga pendlings-, tjänste- och fritidsresorna. Till exempel görs lika många resor på en dag med SL-trafiken i Stockholm som på ett år med tåg mellan Stockholm och Göteborg.

Tredje orsaken är att de regionala resorna är avgörande för arbets- och bostadsmarknaderna, som i sin tur är viktiga för ekonomisk tillväxt.

Den fjärde orsaken är den fördelningspolitiska profilen: nyttorna med höghas-tighetståg gynnar mest höginkomsttagare, medan vanliga människor får sina dagliga restider kortade genom satsningar på snabbare lokal kollektivtrafik. Höghastighetstågen kommer troligen att minska kapaciteten för pendel- och regionaltågstrafik i storstadsregionerna och därmed försämra för pendlarna.

Den femte orsaken är att klimateffekterna är försumbara. De klimatpåverkande utsläpp som bygget av banorna genererar är så stora att nettoeffekten blir ökade klimatutsläpp, även med optimistiska antaganden om hur många bilister och flygresenärer som kan lockas över.

Det är alltså billigare och bättre att rusta upp det befintliga järnvägsnätet! Då blir det också pengar över till satsningar på välfärden och ökat bostadsbyggande!

Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö