SAFE:s verksamhetsberättelse 2016

 

 

Allmänt

 

SAFE har under året varit aktivt i fullmäktige, i nämnder och styrelser, på lokaltidningens insändar- och debattsidor, haft bokbord i Nässjö och flera andra orter, haft offentliga möten, firat 1 maj bland mycket annat.

 

I kommunfullmäktige har SAFE haft 4 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten.

 

Ett 10-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje lördagseftermiddag har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s

internetsida. Skrivargruppen har träffats flera torsdagar under året.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2016/17 47 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Uno Kenstam (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Mats Frejd.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Uno Kenstam.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Eva-Lill Brännström.

 

Valberedning var Anders Hansen (sammankallande), Maj Widäng,

Wille Brüggemann och Marianne Broman.

 

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

 

Ansvar för SAFE:s skyltfönster: Thomas Erixzon, Anita Adam och Marianne Broman.

 

SAFE:s interna möten

 

Årsmötet 2016 ägde rum i Karlasalen, Kulturhuset Pigalle, söndagen den

20 mars. Det var samtidigt 25-årsjubileum för partiet och därför bjöds det på smörgåstårta. På årsmötet antogs också ett uttalande om höghastighetsjärnvägarna - en viktig fråga för Nässjö kommun. Bortåt 20 medlemmar var på plats på årsmötet.

 

Vi hade medlemsmöten 7 februari (planering av vårens verksamhet), 29 maj (planering inför sommaren), 28 augusti (höstens verksamhet, kommunens budget 2016), 15 oktober (extra möte om valen till nämnder och styrelser), 30 oktober (kommunens budget 2016).

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på lördagar på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar. Tiden för dessa möten ändrades på årsmötet från söndagar till lördagar.

 

Skyltfönster

 

Under året har 3 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34, snett emot Apoteket.

Skyltningarna har varit:

- Skyltning med målningar och teckningar Thomas Erixzon, Maj Widäng och Anita Adam.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Julskyltning med målningar av Thomas Erixzon från kv. Pan i Nässjö och en julkattstavla av Anita Adam..

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade som vanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Men detta år hyrde vi av Nässjö Lärcenter, som numera ansvarar för lokalen.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

Nej till värdlandsavtal med NATO!

Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Övriga paroller på affischer och i annons var:

Stäng inte neurologiska rehab!

Behåll skolan i Äng!

Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

Bygg ut Nyhemsskolan!
Behåll skolan i Flisby och fritids i Solberga!

Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

Minska barngruppernas storlek i förskolan!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Bygg ut Brinellgymnasiet!

Avveckla kärnkraften!

Sverige ut ur EU!

 

Ett 40-tal personer samlades i Centralskolans matsal. Talare var i år Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred i Göteborg. Han talade fr.a. om Sveriges närmande till NATO och framförde hård kritik mot det värdlandsavtal med NATO som riksdagen skulle besluta om i senare i maj. Ingela var faktiskt den första kvinnliga 1-majtalare som SAFE har haft – och det var ju på tiden.

 

Eva-Lill Brännström var konferencier. Uno Kenstam, Thomas Erixzon och Anders Hansen höll varsitt kortare appelltal om Sverige och EU, om TTIP, om höghastighetsbanor och om lokala frågor som nedläggningen av neurologiska rehab i Nässjö.

 

För musiken svarade även detta år Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Bob Dylan.

 

SAFE firade 25-årsjubileum detta år som eget parti. Det fanns bilder från 90-talets 1 majtåg och på bokbordet fanns valmaterial m.m. från början av 1990-talet. Det fanns även ett bildspel med bilder från 1970- 0ch 80-talen, då SAFE var en del av Socialdemokraterna.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2017 för Nässjö kommun

 

SAFE ville bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lade även mer resurser på skolor och förskolor. Kommunen skulle få ökade statsbidrag, vilket gjorde att vi kunde finansiera vår budget utan en skattehöjning. Det blev ändå ett rejält överskott på 35,3 mkr i SAFEs budgetförslag.

Några av förslagen i SAFE:s budget var att tillföra grundskolan 3,3 miljoner,

Att tillföra 300 tkr för mer närproducerade/ekologiska råvaror och att tillföra 1,5 miljoner för fria pedagogiska måltider i förskolan. SAFE ville också ge 1 miljon till uppsökande fältverksamhet.

 

För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaro ville SAFE lägga 8 miljoner. Avgifterna för trygghetslarm, hemhandling och matdistribution ville SAFE sänka rejält. Vi ville fastställa principen att det ska finnas demens- och äldreboende i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. SAFE ville också höja habiliteringsersättningen.

 

I investeringsbudgeten ville SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall och en utbyggnad av Nyhemsskolan till en 2-parallellig F-6-skola.

 

Vi begärde omröstning om fria pedagogiska måltider – SAFE fick 9 av 57 röster. Ang. habiliteringsersättningen hade SAFE, MP och KD samma förslag – omröstning slutade med att majoriteten vann med röstsiffrorna 30 – 23.

 

Motioner

 

- Anders Hansen och Maj Widäng har lagt en gemensam motion om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik vid lågtrafik i Nässjö kommun.

 

- Anders Hansen har lagt en motion om att införa avgiftsfria pedagogiska måltider ínom förskolan i Nässjö kommun.

 

- Uno Kenstam har gjort en motion om att bl.a. bygga en lekplats i EOS-parken i norra delen av Nässjö centrum.

 

- Anders Hansen, SAFE och Rikard Salander, MP har lagt en gemensam motion om att snarast PCB-sanera Folkets Hus i Bodafors. Kommunen hade en dispens till utgången av 2016 - men hade inget konkret gjort för att PCB-sanera byggnaden.

 

Besvarad motion

 

Thomas Erixzons och Maj Widängs motion från 2015 om att lyfta fram fler historiskt intressanta byggnader behandlades under hösten. SAFE begärde i första hand återremiss, eftersom motionen var bristfälligt besvarad. I omröstningen som följde blev ingen återremiss, endast MP stödde detta krav. Röstsiffrorna blev 49 röster mot 7 och en som avstod. Fullmäktige gick sedan på att motionen skulle anses besvarad. SAFE och MP reserverade sig.

 

Anders Hansens (SAFE) och Rikard Salanders (MP) motion om att snarast PCB-sanera Folkets Hus i Bodafors behandlades i november. Då Samhällsplaneringsnämnden i juni inte hade gett någon dispens saneringen hade PCB-saneringen påbörjats i november. SAFE, MP och KD röstade ja till motionen – som ju i praktiken hade bifallits - medan resten av fullmäktige ansåg den vara ”besvarad”.

 

Interpellationer och frågor i fullmäktige

 

- Anders Hansen ställde en interpellation om Neurologisska rehab i Nässjö. Denna hotas av nedläggning. Frågorna ställdes till Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

- Anders Hansen har ställt en interpellation till Tekniska nämndens ordförande Torbjörn Svensson (S). Han undrar om nuvarande kostpolicy ska utvärderas och vilka som blir remissinstanser när den nya kostpolicyn ska tas fram i år.

 

- Anders Hansen har gjort en interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar. Det gäller om kommunen vill lyfta fram de bostadsområden i Runneryd och Åkershäll som är ritade av den kände arkitekten Erik Sigfrid Persson.

 

- Anders Hansen lämnade i november in en interpellation till det centerpartiska kommunalrådet Anders Karlsson. Han undrade hur det går med att "landsbygdssäkra" de kommunala besluten i kommunen.

 

- Anders Hansen har lagt en interpellation om hur det går med hemsjukvården i Nässjö sedan man tog över denna från regionen. En märkbar förskjutning skett i den totala vårdkedjan som innebär att den kommunala hemsjukvården får bära en större andel än vad skatteväxlingen på 34 öre utgick ifrån. Har Nässjö kommun anledning att av Region Jönköpings län begära extra kompensation?

 

Övriga kommunala frågor

 

Bland övriga kommunala frågor kan nämnas en ny översiktsplan för Nässjö stad; där SAFE hade en del ändrings- och tilläggsförslag. SAFE var kritiskt till att ändra namnen på kommunens förskolor, SAFE har lagt en rad egna förslag i Barn- och Utbildningsnämnden och i Socialnämnden, Vi har velat bygga ut Mysingens förskola i Äng med en avdelning.

 

SAFE:s skrivarverkstad

 

SAFE:s studiecirkel i kommunalpolitik med Thomas Erixzon som cirkelledare utvecklades till en skrivarverkstad där man ungefär varannan torsdag gjorde insändare och motioner m.m. Ca 6-7 personer har deltagit och detta har skett i samarbete med ABF.

 

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

 

Föreläsningar

 

SAFE har inte haft några föreläsningar under året.

 

Bokbord på torg och marknader

 

Vi har haft bokbord på Stortorget många gånger under året. Vi har även haft bokbord på marknaderna i Nässjö, Malmbäck och Bodafors.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen har företrätt SAFE i ABF:s

verksamhetsråd.

 

Vi är medlemmar Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, rapporter från de flesta av fullmäktiges sammanträden, SAFE:s motioner och interpellationer i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Thomas Erixzon är med i Nej till EU:s riksstyrelse och är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon, Uno Kenstam, Anders Hansen, Maj Widäng och Mats Frejd har haft insändare i lokalpressen under året; de flesta av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor om skolor och omsorg till rikspolitik, EU och världsproblemen. De har handlat om bl.a. Brexit, Sveriges värdlandsavtal med NATO och höghastighetsjärnvägarna De har huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad.

 

På artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s budgetförslag, om SAFE:s syn på omsorgsfrågor och skolfrågor.

 

Utflykter och hembesök

 

Vi gjorde sommarutflykter söndagarna den 9 juli till Eva-Lill och Per i deras sommartorp i Hästerum och den 6 augusti till Maj och Åke i Anneberg.

 

Söndagen den 27 november hade SAFE-medlemmar samlats hemma hos Pelle och Inger Månsson för att fira att Pelle hade fyllt 80 år. Det vankades förstås många goda tårtor och det blev ett trevligt 80-årsfirande.

 

Övrigt

 

I februari var flera SAFE-medlemmar vid Kjell Westerlunds begravning i Skogskyrkogårdens kapell. Kjell var i många år medlem i SAFE och en av partiets flitigaste insändarskribenter.

 

I april var flera SAFE-medlemmar vid Zoran Tadics begravning i Skogskyrkogårdens kapell. Zoran var förtroendevald för SAFE i tekniska servicenämnden i flera år.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2015 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2015. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

 

Nässjö den 19 mars 2017

 

 

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Mats Frejd

 

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam