Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Närvarorätt för förtroendevald (insynsplats).

 

Enligt kommunallagen 4 kap 28 § "får kommunfullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet".

 

Partier i kommunfullmäktige som inte av egen kraft eller i samarbete med andra partier erhåller plats en i styrelse eller nämnd är hänvisade till fullmäktiges sammanträde för att utöva insyn. Denna insyn i kommunfullmäktige får då ske genom bl.a. motioner, interpellationer och frågor.

 

För att undvika att vara hänvisade till fullmäktiges sammanträden för att utöva insyn i styrelser och nämnder kan närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 28 § tillämpas.

 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

- Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller i samarbete med annat eller andra partier erhåller plats för ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsplaneringsnämnden har närvarorätt genom insynsplats.

 

- Varje parti, som avses i första punkten, har rätt att utse en ordinarie samt en personlig ersättare för denne, gällande under hela mandattiden för respektive organ. Byte kan endast ske i samband med avsägelse på samma villkor som gäller för övriga ledamöter och ersättare i organet. Ersättare har närvarorätt endast när ordinarie är förhindrad att delta. Den ordinarie och ersättaren ska omfattas av definitionen förtroendevald i 4 kap 1 § kommunallagen.

 

- Förtroendevald som har närvarorätt ges rätt att delta i överläggningarna. Närvarorätten ska inte gälla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

 

 

Nässjö den 22/10 2018

 

 

 

 

Anders Hansen, SAFE

Kim Strand, Vänsterpartiet