SAFE:s verksamhetsberättelse 2017

 

 

Allmänt

 

SAFE har under året varit aktivt i fullmäktige, i nämnder och styrelser, på lokaltidningens insändar- och debattsidor, haft bokbord i Nässjö och flera andra orter, haft offentliga möten, firat 1 maj bland mycket annat.

 

I kommunfullmäktige har SAFE haft 4 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten.

 

Ett 10-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

Arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen på lördagseftermiddagar, senare på måndagskvällar, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida. Skrivargruppen har träffats flera torsdagar under året.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2017/18 51 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Uno Kenstam (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Mats Frejd.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Uno Kenstam.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Eva-Lill Brännström.

 

Valberedning var Anders Hansen (sammankallande), Maj Widäng,

Wille Brüggemann och Marianne Broman.

 

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

 

Ansvar för SAFE:s skyltfönster: Thomas Erixzon, Anita Adam,

Marianne Broman och Uno kenstam.

 

SAFE:s interna möten

 

Årsmötet 2017 ägde rum i Avenasalen, Kulturhuset Pigalle, lördagen den

25 mars. Ca 15 medlemmar var på plats på årsmötet.

 

Vi hade medlemsmöten 28 januari (planering av vårens verksamhet), 3 juni  (planering inför sommaren), 19 augusti (höstens verksamhet, kommunens budget 2018), 29 oktober (kommunens budget 2018).

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på lördagar, senare måndagar, innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på lördagar - senare måndagar - på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

 

Under året har 4 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34, snett emot Apoteket.

Skyltningarna har varit:

- Skyltning med målningar från kv. Pan i Nässjö av Thomas Erixzon.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Skyltning med några av SAFEs motioner från de senaste åren.

- Julskyltning med målningar av Anita Adam, små jultomtar av Jenny B

roman och Marianne Bromans julljusstake. SAFEs motioner fanns kvar i fönstret.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade som vanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Vi hyrde av Nässjö Lärcenter, som numera ansvarar för lokalen.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

Sverige ut ur EU!

Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

 

Lokala 1 majparoller:

Fria pedagogiska måltider i förskolan!

Öppna alla nämndsammanträden!

Höj HAB-ersättningen till 46:-/dag!

Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna!

Öka lärartätheten i grundskolan!

Bygg ut Brinellgymnasiet!

Högstadieskola i Centralskolan!

Återinför geriatriska rehab på Höglandssjukhuset!

 

Övriga 1 majparoller:

- Nej till höghastighetsbanor – satsa på stambanan! (enbart affisch)

- Nej till TTIP- och CETA-avtalen! (enbart affisch)

- Avveckla kärnkraften!

 

Ett 30-tal personer samlades i Centralskolans matsal. Talare var i år Ulf Karlström från Nej till EU i Norrköping. Han talade fr.a. om möjligheterna för ett svenskt utträde ur EU – ett Svexit – efter att britterna röstat för ett utträde ur EU 2016.

 

Eva-Lill Brännström var konferencier. Uno Kenstam och Anders Hansen höll varsitt kortare appelltal om bl.a. högerextremismen i vår tid och om lokala frågor.

 

För musiken svarade även detta år Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Bob Dylan.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2017 för Nässjö kommun

 

SAFE ville bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lade även mer resurser på skolor och förskolor. För att kunna göra detta föreslog SAFE en höjning av skattesatsen med 20 öre, vilket skulle ge ca 12 mkr mer till driftbudgeten. Vi hade också en del neddragningar på administrationen och ett lägre överskott än vad majoritetspartierna har.

 

Några av förslagen i SAFE:s budget var att tillföra förskolan 6 mkr för att minska de äldre barngruppernas storlek och ha bibehållen personaltäthet. Vidare ville SAFE tillföra 200 tkr för mer närproducerade/ekologiska råvaror och tillföra 2,4 mkr för fria pedagogiska måltider i förskolan. SAFE ville också ge 1 miljon till uppsökande fältverksamhet.

 

För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaro ville SAFE lägga 6 mkr. Avgifterna för trygghetslarm, hemhandling och matdistribution ville SAFE sänka rejält. Vi ville fastställa principen att det ska finnas demens- och äldreboende i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. SAFE ville också höja habiliteringsersättningen till 46:-/dag.

 

I investeringsbudgeten ville SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall och utredningar om bl.a. förskolans, grundskolans och Brinellgymnasiets lokalbehov och om Centralskolans renoveringsbehov för att lokalerna ska kunna användas för utbildningsverksamhet även i fortsättningen.

 

Motioner

 

- Anders Hansen har lagt en motion om att göra en tillgänglighetsguide för Nässjö kommun.

 

Besvarade motioner

 

- Anders Hansens motion om avgiftsfria pedagogiska måltider i förskolan var uppe för debatt och beslut i oktober. Den röstades tyvärr ner av övriga partier; SAFE reserverade sig.

 

- Anders Hansens motion om höjd habiliteringsersättning i Nässjö kommun fick stöd från hela oppositionen, men röstades ner av majoritetspartierna med siffrorna 28 mot 22. Hela oppositionen reserverade sig. Besvarades i oktober.

 

- Uno Kenstams motion om att bl.a. bygga en mötesplats i EOS-parken i norra delen av Nässjö centrum. Kommunstyrelsen ville sända den till kommunens centrumgrupp men inte ha någon lekplats på området, vilket blev majoritetens beslut. Besvarades i september.

 

- Anders Hansens och Maj Widängs motion om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik vid lågtrafik i Nässjö kommun. Motionen röstades ner av fullmäktiges majoritet. SAFE, MP och två från SD reserverade sig. Besvarades i maj.

 

 

Interpellationer och frågor i fullmäktige

 

- Uno Kenstam ställde en interpellation till Anci Magnusson (S) angående forskningsprojektet ”Tillit som drivkraft för regional utveckling” som Nässjö kommun deltar i. Han frågar bl.a. vad nästa steg med anledning av det pågående projektet.

 

Övriga kommunala frågor

 

SAFE har bl.a. lämnat utförliga remissvar på kommunens äldreomsorg, boendeplanering och måltidspolicy och lagt förslag på tilläggsbudget och ändringar i koncernstyrpil.

 

SAFE deltog genom Thomas Erixzon i fullmäktigeberedningen som utarbetade förslag till principer för medborgardialoger i Nässjö kommun.

 

SAFE:s skrivarverkstad

 

SAFE:s skrivarverkstad har haft möten ca 1-2ggr/månad på torsdagar. Man har då gjort insändare och motioner m.m. Ca 4-5 personer har deltagit och detta har skett i samarbete med ABF, med Thomas Erixzon som gruppledare.

 

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

 

Föreläsningar

 

SAFE har haft en föreläsning ETC:s verksamhet söndagen den 5 februari. Kent Wilhelmsson var föreläsare. Kent har tidigare varit med i SAFE och jobbar nu för ETC i Stockholm. Föreläsningen var i Kulturhuset Pigalle, Nässjö.

 

Bokbord på torg och marknader

 

Vi har haft bokbord på Stortorget många gånger under året. Vi har även haft bokbord på marknaderna i Nässjö, Malmbäck, Forserum och Bodafors.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen och Thomas Erixzon har företrätt SAFE i ABF:s verksamhetsråd.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång var tredje vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, rapporter från de flesta av fullmäktiges sammanträden, SAFE:s motioner och interpellationer i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Thomas Erixzon är med i Nej till EU:s riksstyrelse och är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon, Uno Kenstam, Anders Hansen, Maj Widäng och Mats Frejd har haft insändare i lokalpressen under året; de flesta av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor om skolor och omsorg till rikspolitik, EU och världsproblemen. De har handlat om bl.a. busstrafiken till Anneberg, den ”famösa skolutredningen”, om ”ryssen”, militärövningen Aurora, Timbro-högern, högrerextremismen i EU-länderna, m.m. De har huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad.

 

På artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s budgetförslag, om SAFE:s syn på omsorgsfrågor och skolfrågor.

 

Utflykter och hembesök

 

Vi gjorde sommarutflykter söndagarna den 22 juli till Eva-Lill och Per i deras sommartorp i Hästerum och den 29 juli en utflykt runt om i Nässjö centralort med avslutande besök hos Pelle och Inger Månsson. Söndagen den 17 december var det ännu ett besök hos Pelle och Inger Månsson.

 

Övrigt

 

SAFE var med på med på en föreningsdag på Nässjö järnvägsmuseum lördagen den 2 september. Anders Hansen berättade om svampar, Thomas Erixzon hade en liten konstutställning. Uno Kenstam, Anita Adam och Marianne Broman var också där.

 

Anders Hansen, Maj Widäng och Thomas Erixzon träffade kommunens pensionärsorganisationer måndagen den 2 oktober.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2017 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2017. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

 

Nässjö den 2018

 

 

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Mats Frejd

 

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam