SAFE värnar om miljön!

SAFE har i alla år varit drivande i miljöfrågorna, bl.a. kring källsortering, grön el, minskning av skadliga luftföroreningar. I samhällsplaneringsnämnden har SAFE ibland varit det enda parti som drivit vissa miljöfrågor.

Det gäller bl.a. en s.k. ”bullervall” väster om järnvägen i Norrboda. Denna ”bullervall” är egentligen en deponi av grus och krossmassor. Många villaägare öster om järnvägen protesterade, men SAFE var det enda parti som röstade nej till ”bullervallen”.

SAFE har också varit emot att ett stort område nordost om Sörängsrondellen har avsatts som industrimark i en ny detaljplan. Boende i närheten hade kritiska synpunkter, men dessa lämnades utan avseende av nämndens majoritet. SAFE tyckte att det hade räckt med halva området. Nu påverkas motionsslingorna mellan Hultet och Lövhult; bl.a. får man bygga om ”Gubbamilen”.

SAFE vill också att Sörängens mangårdsbyggnad bevaras, det är en av få lämningar av jordbruksfastigheter i Nässjös stadsområde. Huset finns med i Nässjö kommuns byggnadsminnesplan och SAFE vill slå vakt viktiga äldre byggnader och kultur- och naturmiljöer.

Strandskyddet är nu hotat på många håll, SAFE anser det ska finnas kvar – det är en av de viktigaste miljölagarna här i landet.

SAFE har i sina kommunala budgetförslag velat ge mer resurser till ökad miljötillsyn. Då får man möjlighet att påskynda utredningar och åtgärdandet av gamla miljöförorenade platser; det finns en hel del sådana inom kommunen.

SAFE vill också att kommunen köper in mer närproducerat, mer ekologiskt odlade livsmedel och ställer höga krav på god djurhållning. Mjölk och smör som serveras i skolor och förskolor ska vara i så naturlig form som möjligt. Barns miljö i skolor och förskolor ska göras giftfri så långt som möjligt.

Kommunen behöver satsa på utbyggnad av solceller samt ge stöd till kvartersnära källsortering och återvinning.

 

Thomas Erixzon, Anna Korsberg, Marianne Broman

SAFE-medlemmar, Nässjö