Interpellation

Till: Kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson.

Hur påverkar de fortsatta direktiven angående Nässjö kommuns ekonomiska läge nämndernas disponibla ramar?


På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 fattades beslut om fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge. Motiveringen var att den första årsprognosen för 2019 visade på fortsatta underskott och negativa budget-avvikelser. Underskottet beräknades uppgå till -57,9 miljoner kronor och budgetavvikelsen till -77,0 miljoner kronor.

De fortsatta direktiven innebär en personalminskning med c:a 3 procent eller 100 årsarbetare. Samtliga personalkategorier och nämnder omfattas av de fortsatta direktiven. Enligt de fortsatta direktiven har Socialnämnden i sin ekonomiska handlingsplan uppskattat reduceringen av antalet årsarbetare till 20. Resterande 80 fördelas på samtliga nämnder, inklusive socialnämnden. Fördelningen ska stå i proportion till antalet årsarbetare per 2019-01-01.

Personalminskningen beräknas motsvara besparingar med 50 miljoner och varje årsarbetare beräknas motsvara 0,5 miljoner.

Mina frågor är:

Anser du att kommunfullmäktiges beslut om ”Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge” innebär att nämndernas ekonomiska ramar för år 2019 är fortsatt oförändrade?

Om inte, hur har kommunfullmäktiges beslut om ”Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge” förändrat de olika nämndernas ekonomiska ramar för år 2019?

Anser du att medel som har frigjorts genom minskat antal årsarbetare enligt ”Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge” kan användas till t.ex. material eller tjänster?

Nässjö den 23 september 2019

 

Anders Hansen, SAFE