Interpellation

Till: Tekniska servicenämndens ordförande Erik Wågman.

Varför inhämtas inte kommunala pensionärsrådets (KPR:s) synpunkter?

Tekniska servicenämnden beslutade den 13 december 2018 att tillagning av måltider på Forsbackas tillagningskök skulle upphöra från den 7 januari 2019. Beslutet togs dock före Erik Wågmans tillträdande som ordförande.

Den 16 maj 2019 beslutade Tekniska servicenämnden föreslå kommunfullmäktige besluta bl.a. ”att allmänheten, oavsett ålder, är välkommen att köpa lunch på restaurangerna till ett självkostnadspris utan subventioner”. Beslutsförslaget innebär att pensionärers subventionerade pris, som uppgår till 64 kr, upphör från den 1 oktober 2019.

Ovan nämnda beslut berör särskilt pensionärer men inget av dem har behandlats av kommunala pensionärsrådet.

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente gäller följande:

Antaget av kommunfullmäktige 1995-05-30, rev. 2001-01-25:
Arbetsuppgifter
2§ Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Kommunens företrädare ska inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i beslutande instans.

Mina frågor är:

Varför har kommunala pensionärsrådet inte informerats inför tekniska servicenämndens behandling av ärendet om borttagande av subventionerad lunch i kommunens restauranger för pensionärer?

Kan du tänka dig att kommunala pensionärsrådet i efterhand ges möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget om borttagande av subventionerad lunch i kommunens restauranger för pensionärer, så att eventuella synpunkter finns som en del av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutsunderlag? 

Nässjö den 27 maj 2019                                 

Anders Hansen, SAFE