Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

LSS-utjämningen.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) beräknas Nässjö kommun erhålla 56,4 miljoner i kostnadsutjämning år 2020 för LSS-verksamheten (LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ökningen i LSS-utjämning för Nässjö kommun mellan år 2019 och 2020 beräknas till 11,8 miljoner och sedan 2016 till 49,7 miljoner.

Orsaken till det ökande utfallet i LSS-utjämningen är ökade volymer av LSS-insatser inom funktionshinderomsorgen samt minskad statlig finansiering från försäkringskassan.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Utfallet av LSS-utjämningen för Nässjö kommun tillfaller de nämnder där den verksamhet bedrivs som berörs av LSS-utjämningen.

Nässjö den 23 september 2019   

 

Anders Hansen, SAFE