Interpellation

 

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Stratsys till medborgarna

I kommunrevisorernas revision av måluppföljningen 2018 står det på sidan 7 att ”medborgarna kan via Stratsys titta på nämndernas redovisning av måluppfyllelse i tabellform”.

Det finns inget om det på hemsidan såvitt jag kan se.

 

Mina frågor är:

-          Hur görs måluppföljningen i Stratsys tillgänglig för kommunmedlemmarna?

-          Om den inte finns tillgänglig. Finns det anledning att göra den tillgänglig?

 

 

Nässjö 12 augusti 2019

Uno Kenstam, SAFE