Interpellation

 

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Med tillit växer handlingsutrymmet

 

Tillitsdelegationen har kommit med sitt huvudbetänkande SOU 2018:47 - med tillit växer handlingsutrymmet. En annan SOU är underlag - 2018:38 - benämnd styra och leda med tillit. Den är en genomgång av försök på olika håll.

Jag vet inte om det lett till några konkreta beslut eller dylikt från regering och riksdag än.

Det finns säkert verksamheter i vår kommun som använder detta sätt, kanske för att det fungerar och egentligen utan att sätta namn på det. Men som helhet finns inte metoden även om jag vet att kommunledningen tittat på olika styrsätt.

Som vanligt ter det sig ogörligt att läsa igenom två tegelstenar på nästan 500 sidor vardera, utan det blir att sovra och försöka hitta det som är relevant för kommunen på något sätt.

Jag har koncentrerat mig på 7.1.2 i huvudbetänkandet och 3.2 i antologin. Sammanfattningen i huvudbetänkandet är också läsvärd.

Sammantaget så kan sägas att det antyds att dålig ekonomi gör det svårt att genomföra tillitsbaserad styrning, även om den troligen gör mest nytta i svåra tider. Den tillitsbaserade kulturen ska alltså införas när det är en lugnare situation för att göra nytta när det blir dåliga tider.

Jag är en av tillskyndarna av styrinstrumentet Pilen. Det jag har synpunkter på är att vi gjort den alldels för komplex och innehåller för många mål och indikatorer. Här är vi flera skyldiga.

I huvudbetänkande framgår att övergripande inriktning kan gå förlorad om det blir detaljstyrning nedåt. Risken är slentrianmässiga uppföljningar med för många indikatorer. Antalet mål kan splittra den övergripande inriktningen om de är för många. I Pilen finns om jag läst rätt totalt 158 mål. Koncernmålen mäts via 27 indikatorer.
Tilläggas ska att mål och indikatorer ändå minskat jämfört med åren innan.
Revisionen konstaterar också att det är många mål som inte mätts 2018.

Trots att vi politiker vill ha in våra hjärteformuleringar måste vi nog göra det utifrån tillitstänket nästa gång vi uppdaterar Pilen.
Jag tror det finns problem i att kommunfullmäktiges målstyrning splittras och blir otydlig med för mycket mål, indikatorer och komplexitet.


 

Mina frågor är:

-          Har kommunerna hittills fått till sig något från staten med anledning av betänkandet?

-          Oavsett detta – tror du det finns en poäng i att ägna betänkande och antologi viss uppmärksamhet framöver i det kommunala arbetet med att styra kommunen och nå goda resultat för kommunmedlemmar?

-          Tror du det skulle underlätta trovärdighet, överskådlighet, mätbarhet och uppföljning om Pilen blir ”spetsigare”, mindre komplex och om antalet mål och indikatorer minskar i antal?

 

 

Nässjö 12 augusti 2019

Uno Kenstam, SAFE