Interpellation

Barn-och utbildningsnämndens ordförande Leif Ternstedt

 

Utvärderingen av Framtidens skola

Det har gjorts en utvärdering av konsekvenserna av projektet Framtidens skola. Utvärderingen gjordes inte brett där olika yrkesgrupper involverades.

I själva utredningen som gjordes 2013, så finns mycket text om olika roller och – tycker jag – mycket om rektors roll.
Utredningen tar också stöd i rön från professorn i pedagogik John Hattie.

I utvärderingen framkommer inte tydligt vad som är lärospån från Hattie.

Ett av huvuduppdragen var att säkerställa jämlika och likvärdiga förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapskraven. Under projektet har skillnaden mellan skolors och klassers studieresultat snarare ökat än minskat vilket tyvärr inte tydligt framgår av utvärderingen.

I utvärderingen får jag uppfattningen att rektors roll mer beskrivs utifrån en administrativ roll än den innehållsmässiga pedagogiska och ledande viktiga roll rektor har. Även lärarens roll bland annat utifrån det Hattie forskat om kunde beskrivas mer.

Mina frågor är:

-          Kan du berätta mer om de vetenskapliga rön som varit vägledande i arbetet utöver det som går att se i utvärderingen?

-          Vad beror det på att skillnaderna i studieresultaten mellan skolor och klasser har ökat under projekttiden?

-          Beskriv litet mer av rektors roll bortom den administrativa.

 

Nässjö 5 mars 2019

 

Uno Kenstam, SAFE