SAFE:s

FÖRSLAG TILL

 

BUDGET 2020

RAM 2021, PLAN 2022

 

NÄSSJÖ KOMMUN

 

Välfärden behöver mer resurser – en inledande kommentar

 

Sverige är idag ett rikare land än någonsin. Det är inte resurser till välfärden som saknas, det är tillgångarna som är allt mer orättvist fördelade. Staten har nettoförmögenhet är på hela 1 677 miljarder kronor! Det finns alltså tillgångar som kan användas i välfärden.

 

Men regeringen och dess stödpartier gör tvärtom. Satsningarna till kommunerna har i stort uteblivit i höstens nya budget. Bara skärvor har gått till krisande kommuner. Istället har 6 miljarder i avskaffad värnskatt gått till att kraftigt sänka skatten för de allra rikaste i landet.

 

Nässjö drabbas av denna politik. Kommunen får inte tillräckliga statsbidrag som kompenserar för integration av barn/unga/vuxna, vård av barn/unga, ekonomiskt bistånd och en rad arbetsmarknadsåtgärder. För äldreomsorgen försvinner 7,3 mkr i statsbidrag.

 

Kommunens ekonomiska problem är nästan helt inom socialnämndens område. Barn- och utbildningsnämndens problem beror främst på nedskärningar för att kompensera socialnämndens stora underskott.

 

Nässjö kommun genomför nu brutala nedskärningar för att klara ekonomin. 50 särskilda boenden läggs ner. Grimstorps förskola läggs ner. Av Malmbäcks bibliotek återstår några bokhyllor. Drastiska personalminskningar sker inom hela kommunen.

 

Kommunen höjer flera avgifter, som drabbar främst de äldre. Man ska ta betalt för hemsjukvården. Måltidsavgifterna för pensionärer i kommunens restauranger har höjts med mer än 500 kronor i månaden.

 

Barn och elever drabbas av nedskärningarna i förskolan och skolan, de äldre och deras anhöriga får ta smällen när äldreomsorgen sviktar. Personalen får en hårdare arbetsbelastning. Stress och arbetsrelaterade sjukdomar kan förväntas öka med denna politik.

SAFEs budgetförslag

SAFE föreslår därför en höjning av skattesatsen med 80 öre, vilket ger 50,3 mkr mer till kommunens verksamhet. Låginkomsttagare och pensionärer kompenseras med kraftigt sänkta avgifter på en rad områden. SAFEs budgetförslag har drygt 42,6 mkr i överskott.

 

Vi får en högre personaltäthet inom förskola, skola och äldreomsorg. Vi får fler särskilda boenden i kommunen; äldre ska inte tvingas att bo hemma när hälsan sviktar. Hemsjukvården blir fortsatt avgiftsfri och måltidspriserna sänks för pensionärer vid kommunens restauranger.

 

SAFE avvisar de stora personalminskningarna som nu görs inom äldreomsorgen, skolan och förskolan. Vi säger nej till att Linden-fastigheter säljs för att delfinansiera en ny simhall. Vi vill att Linden bygger fler hyreslägenheter, inte minst seniorboenden. SAFE vill att en ny simhall byggs genom traditionell lånefinansiering.

 

En förändring av rikspolitiken behövs

 

Staten har lagt på kommunerna fler och fler uppgifter utan att skicka med tillräckliga ekonomiska resurser. Därför har många kommuner ekonomiska problem och tvingats höja kommunalskatten. Staten måste se till att skola, förskola, vård och omsorg får de resurser som behövs. Bara så kan kommunerna klara sin ekonomi och Sverige åter få en offentlig välfärd värd namnet!

 

 

 

Budget 2020, ram 2021 och plan 2022.

SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del I-IV.

Förslag till ram 2021 och plan 2022 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.

 

Del I - finansiering och resultat.

Regeringen har under 2019 fortsatt att bidra till Nässjö kommuns finansiering framför allt av välfärdsområdena integration, förskola och grundskola.

Nässjö kommuns arbetslöshet är idag 8,9 % jämfört med länets nivå som idag är 6 %. Det innebär att antalet arbetslösa ska minska ifrån 1375 till 1000 för att komma ner till länets nivå.

Nämndernas hyror ökar på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta. Den stora bristen på hyresrätter och senior/trygghetsbostäder måste åtgärdas. 

Verksamhetsnära personalförstärkningar behöver genomföras inom äldreomsorgen och förskolan där sjukfrånvaron är alltför hög. Grundskolan behöver utökade resurser i undervisningen och elevhälsan. Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna.

Resultatet för 2018 var negativt och uppgick till -64,9 mkr. Efter andra tertialet 2019 prognostiseras ett negativt årsresultat uppgående till – 22,3 mkr. Med hjälp av förslag till efterutdelning från Örnen i Nässjö AB om 15 mkr med föreslagen utbetalning 2019-12-16 är förhoppningen att under 2019 undvika ett negativt resultat. Med tanke på att socialnämndens prognos per 2019-10-31 uppgår till -69 mkr blir det svårt att undvika ett negativt resultat 2019.

Kommunstyrelsens förslag till driftsbudget för 2020 förutsätter att socialnämnden gör kostnadsreduceringar med c:a 35 mkr och att barn- och utbildningsnämnden beviljas en utökad ram med endast 13 av de c:a 32 mkr som kostnaderna beräknas öka med under 2020. Att förutsätta så omfattande kostnadsreduceringar av dessa två nämnder, vars verksamheter kommer att växa under 2020, gör det budgeterade resultatet på 42,5 mkr högst osäkert.

SAFE vill därför säkerställa ökade skatteintäkter med 50,3 mkr år 2020 genom en skattehöjning från 22,19 till 22,99 %.

 

Förslag till beslut

Skattesatsen 2020 fastställs till 22,99 procent av den beskattningsbara inkomsten vilket ger ökade skatteintäkter med 28,3 mkr kronor jämfört med kommunstyrelsens förslag.

Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2020 fastställs till 42,6 mkr kronor.

Utdelningen från moderbolaget Örnen AB för 2020 föreslås uppgå till 16,350 mkr kronor.

Under 2020 skall möjligheten till tilläggsbudget hållas öppen.

 

Budget 2020, ram 2021 och plan 2022.

Del II – driftsbudget

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag 2020: 116,509 mkr

 

Nämndens önskade ramökning 2020:

Friskvårdsbidrag: 945 tkr, digitalisering: 650 tkr. Totalt: 1,595 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020              2021              2022

Belopp (mkr)                       114,914         114,914         114,914

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Friskvårdsbidrag och digitalisering genomförs inom befintlig ram.

 

De fortsatta direktiven om en reducering med 100 årsarbetare inom samtliga nämnder upphör att gälla 31/12 2019.

 

Nämnderna och bolagen får uppdraget att minska kostnaderna för ledningsorganisationerna med totalt 11 mkr.

Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd.

Fastighets AB Linden ges uppdraget att bygga hyresrätter i Åkershäll enligt tidigare plan.

Kommunstyrelsen får uppdraget att utöka hyra av lokal från ca 40 kvm till ca 100 kvm för biblioteksverksamhet i Malmbäck.

Kommunstyrelsen får uppdraget att utarbeta förslag till finansiering av de ökade driftskostnaderna för en ny simhall ur ett koncernperspektiv.

Förhandlingar genomförs med regionen för att få tillgång till sjuksköterskemottagning/ provtagningsenhet i Anneberg 2-3 gånger per vecka.

 

Kommunstyrelsen, bidrag

Kommunstyrelsens förslag 2020: 48.678 mkr

Ramökning 2020: 1,298 mkr

 

Nämndens önskade ramökning 2020: Medlemsbidrag HRF: 746 tkr, övriga medlemsavgifter/bidrag: 552 tkr.

Totalt: 1,298 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020              2021              2022

Belopp (mkr)                       48,678           49,890           51,076

 

 

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2020: 879,768 mkr

Ramökning 2020: För att till del möta ökade kostnader anslås 13 mkr.

 

Nämndens önskade ramökning 2020: Ökning gymnasieelever 2019: 4,240 mkr, ökning barn och elever 2020: 13,887 mkr, lokaler tidigare ej kompenserat: 2,700 mkr, lokaler utifrån nya investeringar: 3,350 mkr, uppräkning av kost/städ/hyror: 1,832 mkr, ökade kostnader för skolskjuts: 2,850 mkr, minskade schablonersättningar: 3,000 mkr. Totalt: 31,859 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020                                    2021                                    2022

Belopp (mkr)                       896,768                               898,828                               897,828

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

SAFE:s föreslagna ram 2020 kompenserar för ökat antal barn/elever, ökade kostnader för kost/städ/hyror, lokalkostnader, ökade skolskjutskostnader, ökat antal gymnasieelever och till del minskade schablonersättningar för integration. 

 

Träningsskolan Orion bedrivs i anslutning till Handskerydsskolan för att säkerställa en inkluderande skolmiljö för eleverna i grundsärskolans inriktning träningsskola årskurs 1-6.

Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2021.

Andelen närproducerade/ekologiska råvaror ska öka till minst 35 % 2020.

 

 

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2020: 67,857 mkr

Ramökning 2020: 0

 

Nämndens önskade ramökning 2020: Underhåll av skatepark: 300 tkr, skötsel och underhåll av aktivitetsområde: 400 tkr, ändrat arbetssätt: 300 tkr. Totalt: 1,000 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020              2021              2022
Belopp (mkr)                       69,057           69,057           68,599                                                     

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

SAFE:s föreslagna ram 2020 kompenserar för underhåll av skatepark och skötsel/underhåll av aktivitetsområde.

Utredning av behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck, 80 tkr.

Ökat anslaget till Pilaboparken, 20 tkr.

Utökade resurser till föreningsbidragen, 400 tkr.

 

Samhällsplaneringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2020: 20,896 mkr

Ramökning 2020: 0

 

Nämndens önskade ramökning 2020: 0

 

SAFE:s förslag till beslut

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020              2021              2022

Belopp (mkr)                       21,196           21,196           21,196                                

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

Inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare, 330 tkr.

 

 

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag 2020: 769,744 mkr

Ramökning 2020:  För att till del möta de behov som finns anslås 25 mkr.

 

Nämndens önskade ramökning 2020: LSS-utjämning: 25,3 mkr, plan för boende inom funktionshinderomsorgen: 28,3 mkr, förstärka tidiga insatser till barn och unga: 3,9 mkr, hemsjukvården: 2,9 mkr, nya föreskrifter om vårdhygien: 0,5 mkr, riksnorm och barntillägg ekonomiskt bistånd: 4,0 mkr. Totalt: 64,9 mkr.

 

SAFE:s förslag till beslut                                             

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020              2021              2022

Belopp (mkr)                       795,044         798,103         798,103

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

SAFE:s föreslagna ram 2020 kompenserar för att hela LSS-utjämningen tilldelas socialnämnden, till del boendeplanen för funktionshinderomsorgen, nya föreskrifter om vårdhygien, förstärkta tidiga insatser till barn/unga och till del för höjd riksnorm/barntillägg inom ekonomiskt bistånd.

Genom omförhandling av socialnämndens externa hyreskontrakt beräknas kostnaderna att minska med 2 mkr.

Socialnämnden startar HVB/stödboende i den omfattning som kan genomföras i egen regi för barn/unga och minskar därmed kostnaderna för externa placeringar med 1 mkr.

Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För personer från 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

Norråsagården tas åter i bruk som äldreboende med personaltäthet/bemanning som anpassas till de boendes behov.

Dagens minutstyrning ersätts av ramtider vid schemaläggning av hemtjänstinsatser.

Vårdpersonalen görs mer delaktig i planeringen av hemtjänstinsatsernas verkställande för att uppnå bättre personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - att så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser.

Sammanhållen arbetstid eftersträvas och delade turer minimeras, 2 mkr.

Måltidspriserna höjs ej i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter, 700 tkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 400 kr per månad.

Kompensation med 2,5 mkr för sänkta avgifter till 192 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 8 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.

Avgift för hemsjukvård med 313 kr/timme genomförs ej.

Ökade resurser till aktivering i eget och särskilt boende, 400 tkr.

 

 

Tekniska servicenämnden

Kommunstyrelsens förslag 2020: 71,393 mkr

Ramökning 2020: 0

 

Nämndens önskade ramökning 2020: Drift/underhåll av gata/park till NAV: 750 tkr, nedlagda deponier efter Mifo 1: 400 tkr, driftsbidrag enskilda vägar: 250 tkr, iståndsättningsbidrag enskilda vägar: 500 tkr. Totalt: 1,900 mkr.

 

 

SAFE:s förslag till beslut                                            

Driftsbudgeten fastställs till

 

År                                        2020              2021              2022

Belopp (mkr)                       73,393           73,838           74,270

 

SAFE:s föreslagna ram inkluderar:

SAFE:s föreslagna ram 2020 kompenserar för nedlagda deponier efter Mifo 1, till del för drift/underhåll av gata/park till NAV och till del för driftsbidrag/ iståndsättningsbidrag till enskilda vägar.

 

Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2020 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande nivå och regelverk för uppräkning, 850 tkr.

 

 

Budget 2020, ram 2021 och plan 2022.

Del III - investeringsbudget.

 

SAFE:s förslag till beslut

Investeringsbudgeten fastställs till

År                  2020              2021              2022

Belopp (tkr)   190,480         214,700         257,300

 

 

SAFE:s föreslagna investeringsbudget  inkluderar:

För nybyggnation av simhall investeras 1 mkr 2020, 60 mkr 2021  och 60 mkr 2022. Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog.

Paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp med 4,8 mkr år 2020.

Inventarier för förskola och fritidshem i Grimstorp med 1,08 mkr år 2020.

Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.