Till
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
550 02 Jönköping

Laglighetsprövning av beslut fattat av kommunfullmäktige i Nässjö kommun.

Kommunfullmäktige i Nässjö kommun har 2019-06-12 fattat beslut i ärendet med beteckningen ”Budgetuppföljning Nässjö kommun 2019-04-30”, diarienummer KS 2019/172.

Vid behandlingen av ärendet hade Anders Hansen följande ändringsförslag:

1.      Andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.

2.      Socialnämnden får uppdraget att behålla Norråsagården som särskilt boende.

3.      Inga neddragningar görs bland vårdlagen inom hemtjänst, särskilt boende och inte heller inom hemsjukvården.

4.      Inga neddragningar görs bland personalen som bemannar förskolan.

5.      Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att behålla Grimstorps förskola och fritidshem fram till halvårsskiftet 2020. Innan nytt beslut tas om framtiden för Grimstorps förskola och fritidshem ska en medborgardialog genomföras i Grimstorp enligt gällande principer.

6.      Inga neddragningar görs bland skolans undervisande personal.

7.      Utdelningen från de kommunala bolagen ökar med 14 miljoner kronor under 2019.

8.      Kostnaderna för ledningsorganisationerna inom kommunens förvaltningar och bolag ska minska med 11 miljoner under 2019.

Under beslutsgången i aktuellt ärende föreslog kommunfullmäktiges ordförande att kommunfullmäktige skulle avvisa prövningen av Anders Hansens ändringsförslag
nummer 2-8, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut (se sammanträdesprotokoll, kommunfullmäktige 2019-06-12, § 108, andra stycket under rubriken ”Beslutsgång, fortsättning”).

Undertecknad önskar laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att avvisa möjligheten att få en prövning i kommunfullmäktige av Anders Hansens ändringsförslag nummer 2-8.

Undertecknad anser att Anders Hansen har rätt att få ändringsförslag nummer 2-8 prövade av kommunfullmäktige.

Nässjö den 2 juli 2019.

 

Thomas Erixzon
Mariagatan 21 A
571 31 Nässjö
Telefon: 070 149 86 01
E-post:
thomaserixzon@hotmail.com