Brutala nedskärningar i Nässjö kommun!

Kommunledningens lösning på kommunens ekonomiska problem är en brutal nedskärningspolitik. Nu stundar de största nedskärningarna som skett på många år! Det innebär bl.a. att:

100 årsarbeten försvinner från Nässjö kommun
- det drabbar alla förvaltningar

50 särskilda boenden inom äldreomsorgen försvinner
- klarar hemtjänsten och anhöriga den ökande vårdtyngden?

Hela Norråsagårdens äldreboende läggs ner
- 28 särskilda boenden och 16 korttidsplatser.

Personaltätheten minskar inom förskola och skola
- det blir fler barn och elever i varje grupp och klass; personalen får mer att göra, vilket kan orsaka stress och arbetsmiljöproblem.

Investeringar för 100 miljoner kronor stryks eller skjuts på framtiden
- det drabbar t.ex. Grimstorps förskola och tunneln vid Adela udde – som stryks helt ur budgeten.

Förskola och fritids i Grimstorp föreslås läggas ner
- det drabbar hela Grimstorps utveckling om inga nya barnfamiljer flyttar dit.

Nattförskolan Nattviolen föreslås läggas ner
- föräldrar med nattarbete drabbas hårt

Detta är bara början av nedskärningarna – mycket mer kan komma!

SAFE vill lösa kommunens ekonomiska kris med bl.a. ökad utdelning från de kommunala bolagen, använda kommunens resultatutjämningsreserv, minska kostnaden för ledningen i kommunens förvaltningar och bolag, samt höja kommunalskatten, vilket inte har skett på flera år. Detta är bättre än de brutala nedskärningar som nu är på gång!

SAFE menar också att staten måste ge ett bättre stöd till kommunernas ekonomi – många nya lagar har betytt ökade utgifter för kommunen men staten har inte skjutit till tillräckligt med pengar för detta. Denna ohållbara politik kan inte fortsätta!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem