Reservation

Fullmäktige 25/11 -99

Ärende: Budget

Det finns ett val

Vi kan välja. Våra val är naturligtvis beskurna av den politik som präglat 90-talet: marknadsanpassning, trycka tillbaka offentlig sektor, släppa kapitalet friare, ökade klassklyftor etc. Icke desto mindre har vi ett val.

Vad är då grunden för SAFEs val? Naturligtvis är det ett intresse för att våra verksamheter i kommunen - främst barn och gamla - ska fungera bra och att nedskärningarna inte ska slå så hårt mot dem som behöver kommunens stöd.

Vi försöker ta ansvar utifrån våra ideal. Vi försöker beskriva situationen korrekt och lägger inte ut dimridåer för att dölja verkligheten. Att traditionellt politikertal om "förbättring", "vändpunkt", "förstärkning" och att "verksamheterna får det de begärt" inte stämmer märker folk ganska snabbt.

I Nässjö kommun känner vi - liksom i samhället i sin helhet - av avsaknaden av fördelningspolitik. Vi känner av de ökande behoven inom äldre- och handikappomsorgen, förskola och skola. En del av de ökande behoven, som vi måste åtgärda, är en konsekvens av neddragningspolitiken i sig. Vi ser att talet i valet om "vård-skola-omsorg" inte betydde något annat än att den nedskärningspolitik vi lärt känna fortsätter. Det sker visserligen omprioritering inom verksamheterna, men de budgetunderlag och budgetuppföljningar vi

fått talar sitt tydliga språk.

Vi har alltså gjort vårt val. Vi har gjort ett val i linje med våra ideal; med de medel vi har att tillgå. Vi når inte så långt vi vill, men vi beskriver ändå en ansats att bryta med nedskärningspolitiken och i stället bibehålla kvaliteten och påbörja en förbättring på vissa områden inom äldreomsorg, förskola och skola. För att möjliggöra detta föreslår vi att den kommunala skattesatsen höjs med 70 öre. Det skulle innebära en hundralapp mer i månaden för den som tjänar

15 000 kronor.

Det är inte oproblematiskt att höja skatten. Vi kan dock se att att det finns andra skäl att höja skatten än de rent solidariska. SAFEs budgetar har stämt bättre när vi ser på utfallet av årsredovisningarna. 1999 års budget går back med över 20 miljoner kronor mer än beräknat och detta trots att skatteutfallet blivit bättre än vad som förväntats. Omsorgsnämnden får underskott på 11 miljoner och barn- och utbildningsnämnden 9 miljoner. Det är inga dåliga felbudgeteringar som fullmäktige gjorde inför 1999.

Våra viktigaste förslag innebär i korthet att vi anställer fler människor inom äldre- och handikappomsorgen. Vi anslår mer pengar till förskola, skola och gymnasium. Trots att vi höjer skatten får andra angelägna åtgärder stå tillbaka, tyvärr.

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden.

Nässjö 28/11 -99

 

 

Pelle Månsson Anders Hansen Bernt Hultberg

Wilhelm Brüggemann Nils Sjöstedt Eva-Lill Brännström

Thomas Erixzon Marianne Broman Magnus Hellström

 

gm Uno Kenstam