Remissvar från SAFE ang. Thomas Erixzons motion "Låt demokratin få ett eget bokslut!"

Som motionären skriver så har mycket förändrats i den kommunala organisationen de senaste decennierna. Många nämnder har försvunnit och antalet förtroendevalda politiker har avsevärt minskat.

Detta har i sin tur medfört att många ärenden som tidigare behandlades av politiker nu har delegerats till tjänstemän.

Samtidigt har många frågor som tidigare avgjordes i kommunfullmäktige blivit utdelegerade till till styrelsers och nämnders i de flesta slutna sammnaträden.

Hur den kommunala demokratin har påverkats av detta är självfallet en viktig sak att undersöka. Ett sätt att göra detta vore att föra in demokratiaspekten när man sammanställer kommunens bokslut. Som motionären skriver pågår redan detta på olika håll i landet.

En annan aspekt på demokratifrågan är här i Nässjö att flera stora kommunala beslut har tagits med synnerligen bristfälligt beslutsunderlag som grund. Exempel på detta är medborgarkontoret i Bodafors, bolagiseringen av Folkets Hus, alla turer kring etableringen av Jysk Bäddlager i Nässjö. Frågor som detta borde givetvis också utredas när man gör ett bokslut över demokratin i Nässjö kommun.

SAFE menar att man fortlöpande måste se över hur den lokala demokratin fungerar och anser att Nässjö kommun skall ta med demokratiaspekten i sina bokslut så snart som möjligt.

 

 

 

Per-Olof Månsson

SAFE