Remissvar från SAFE ang. Jane Wågman (s) motion om mötesformerna i kommunfulläktige.

Kommunfullmäktige är den kommunala demokratins viktigaste beslutsorgan och mötesplats. Fullmäktiges ledamöter är de enda politiker som är direkt valda av folket genom allmänna val. Det är där de avgörande besluten om t.ex. budgeten fattas. Därför är kommunfullmäktiges sammanträden också enligt lag öppna för allmänheten.

För att stärka skyddet för demokratin har man också särskilt tydliga lagar och regler för kommunfullmäktiges sammanträden. Oppositionen i fullmäktige ska inte kunna förhindras att framföra sin mening, lägga förslag till beslut eller få en fråga prövad genom omröstning. Därför finns det t.ex. ingen möjlighet för ordföranden eller majoriteten att begränsa talartiden eller att sätta streck i debatten.

I en demokrati med flera partier måste det finnas tillräckligt med tid och underlag för att kunna fatta genomtänkta beslut efter att alla som vill fått göra sin mening hörd. Kommunfullmäktige får aldrig reduceras till att bli en "effektiv" maskin där man bara klubbar igenom beslut som egentligen redan har fattats på annat håll.

*

Vad gäller de konkreta förslagen i motionen så kan man som ovan nämnts enligt kommunallagen inte tidsbegränsa debattinläggen i fullmäktige.

Förslaget att installera TV/video i angränsande salar för att därifrån följa fullmäktigedebatten tycker vi inte är önskvärt. Fullmäktiges ledamöter bör vara på plats i fullmäktigesalen under pågående debatt! Riksdagsdebatterna inför en tom kammare är inget eftersträvansvärt exempel!

Att ha en kaffepaus under eller efter sammanträdet som idag tycker vi har fungerat bra. Det är däremot inte lämpligt, att som motionären föreslår, ha cafeterian öppen under själva sammanträdena.

Det skulle innebära ett ständigt springande och hissåkande mellan fullmäktigesalen och cafeterian mitt under pågende debatt. Att debattera inför en samling kaffedrickande, smörgås- och godisätande fullmäktigeledamöter tycker vi inte heller låter särskilt trevligt.

Vi menar att fullmäktiges sammanträden i huvudsak skall förläggas till kvällstid, främst för att underlätta ledighet från sitt arbete för delta i sammanträdena.

De sammanträdestider som finns idag tycker vi är utmärkta. Det enda sammanträde som vi tycker skall, åtminstone delvis, förläggas till dagtid är budgetsammanträdet. Detsamma kan ev. gälla om något sammanträde kan väntas innefatta ärenden som man på förhand vet kommer att ta lång tid att debattera färdigt.

*

Under den förra mandatperioden fanns ibland en öppen frågestund för allmänheten. Detta tyckte vi var bra och det borde därför återkomma som ett stående inslag några gånger om året.

Från fullmäktiges dåvarande presidium fanns även en del bra idéer om att någon gång om året ha en fri remissdebatt om kommunala angelägenheter, ha sammanträden med särskilda teman, att inrätta två talarstolar för att kunna få en mer levande debatt. Tyvärr har bara delar av detta genomförts. Vi menar att dessa förslag är väl värda att pröva!

En annan viktig åtgärd för att förbättra miljön under fullmäktiges sammanträden är att förbättra ljusförhållanden, akustik och högtalare. Den hörslinga som idag finns måste också anslutas till mikrofonerna ute i fullmäktigesalen. Man ska kunna höra allt som sägs i debatten utan att behöva anstränga sig!

Till sist: det är viktigt att många röster hörs i debatten. Vi delar till fullo parlamentariska nämndens uppfattning att det är bättre med flera politiker som är aktiva i debatten med korta inlägg att än att gruppledaren framför partiets uppfattning under ett långt anförande.

Det är också viktigt att man inte betraktar ärendena som redan avgjorda när de debatteras i fullmäktige, utan att man seriöst tar del av samtliga partiers och debattörers inlägg och först därefter definitivt bestämmer sig hur man skall rösta!

 

 

Uno Kenstam, för SAFE 25/11 -98