Reservation

Kommunfullmäktige 14/12 -99

Ärende 6

 

 

Ersättares rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar

I de diskussioner kommunfullmäktige haft för att förbättra debatten och öka intresset har många olika förslag kommit fram. Många av förslagen kan synas vara mer eller mindre viktiga, men det är viktigt att pröva alla vägar.

I våra olika nämnder och styrelser uppmuntras aktivt ersättare att delta i nämndens arbete. De deltar på samma grunder som de ordinarie ledamöterna med det undantaget att de inte - vilket är självklart - i själva besluten och de har inte heller rätt att lägga förslag. I övrigt deltar de i diskussionerna med samma tyngd som de ordinarie ledamöterna. Detta är viktigt och ökar förmodligen intresset hos ersättarna att delta; vi får fler infallsvinklar på de frågor vi ska besluta om. Det är ju många gånger så att det är under debattens gång impulser och synpunkter dyker upp och kan formuleras.

Vårt viktigaste och högst beslutande organ, vilket för övrigt är det enda som är direkt folkvalt, har inte denna ordning. Det är alltså fullmäktige.

Bernt Hultberg har lagt en motion om att så bör vara fallet. Att låta ersättarna delta i diskussionen, dock utan förslags- och beslutsrätt, skulle höja statusen på uppdraget som ersättare och förhoppningsvis öka deras intresse av fullmäktiges diskussioner. Vi ska komma ihåg att ersättarna är lika mycket folkvalda som de ordinarie ledamöterna.

Vi inser naturligtvis att det inte kommer att välla in ersättare i massor för att få yttra sig, men det vore kanske ett litet men viktigt steg till att förbättra våra diskussioner. Det finns 32 ersättare i fullmäktige, av vilka ett fåtal brukar vara närvarande.

Farhågorna om att ersättarna skulle prata sönder sammanträdena är bara ett svepskäl för att säga nej till förslaget. Det krystade förslaget att partierna skulle plocka bort en ordinarie ledamot och låta en ersättare komma in ifall ersättaren har något att säga är manipulativt och orätt emot de som väljarna valt in som ordinarie ledamöter. Det är då bättre att då låta de ordinarie sitta kvar och lyssna till ersättarens åsikt, för att sedan bedöma relevansen i det sagda.

Alltså: att låta ersättarna delta i diskussionerna på fullmäktige är ett enkelt beslut, det skapar inga problem i förhållande till valresultat och annat. Det är dessutom administrativt enkelt, då närvarande ersättare är uppropade på samma sätt som de ordinarie ledamöterna.

Därför tycker vi att fullmäktige borde prövat detta under 2000.

Nässjö 19/12 -99

 

 

Pelle Månsson Anders Hansen Bernt Hultberg

Wilhelm Brüggemann Nils Sjöstedt Eva-Lill Brännström

Anna Holmkvist Marianne Broman Roger Törnert

 

För SAFE gm

 

 

Uno Kenstam