Reservation

Utskott II 12/10 -99

Ärende:

Samhällsbetalda resor, färdtjänstreglemente, taxor m m.

 

I reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst - som fullmäktige antog i juni 1999 - finns en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp som utifrån politiska beslut har att se över bland annat brister i färdtjänstsystemet.

Det dessa tjänstemän har att jobba efter är en politisk inriktning som innebär att färdtjänstresor i allt större utsträckning ska ske genom linjelagda turer i stället för enskilda resor med taxi. De "brister i trafiksystemet" som tjänstemannagruppen således har att åtgärda är inte de brister den enskilde färdtjänstberättigade - vilka genom allmänt snävare regler ska bli färre - upplever. De "brister" som ska åtgärdas är färdtjänstberättigades eventuellt framkomna bristfälliga uppskattning av systemet med linjelagda turer.

Enkelt uttryckt; att "åtgärda brister" har innebörden att om inte de färdtjänstberättigade anpassar sig till systemet, så ska de bestraffas genom att reskostnaderna chockhöjs.

Vi har bland annat genom reportage i tidningen kunnat läsa om hur snett Nässjös färdtjänstsystem slår för många; påståenden som inte dementerats.

 

 

 

 

 

 

 

Jag yrkade därför:

- att färdtjänstreglementet ändras så att den förvaltningsövergripande arbetsgruppens arbetsuppgift blir att se över och lämna förslag till åtgärder mot brister i trafiksystemet utifrån den enskildes behov av resmöjligheter och inte arbeta med att hitta bestraffningar av färdtjänstberättigade.

- att denna förändring i reglementet görs skyndsamt, så att den kan träda i kraft 1/1 -00 och att den tillsatta arbetsgruppen under tiden är vilande.

 

Nässjö 12/10 -99

 

 

 

Uno Kenstam