Reservation

Kommunfullmäktige 14/12 -99

Ärende 10

 

 

Inrättande av äldre- och handikappombud

Flera kommuner har infört en ordning med ett fristående ombud för äldre och handikappade som är i behov av kommunens stöd. Ombudet bedriver ett självständigt och uppsökande arbete med att företräda de som har behov av/rätt till kommunens bistånd. Detta stärker individens ställning i systemet.

I svaret på Anders Hansens motion sägs landstingets patientnämnd, till vilken kommunen är ansluten, och en klagomålsrutin för tillfället uppfylla kravet på hur individen ska kunna hävda sina intressen. Vidare framfördes att de nyligen antagna servicedeklarationerna var ett steg framåt i sammanhanget.

Undertecknade anser inte att patientnämnd och klagomålsrutin uppfyller det kvalitativa status och ställning som ett självständigt ombud skulle få. I patientnämnden är omsorgsnämndens ordförande ledamot och klagomålsrutinen är inte frigjord från socialförvaltningens linjeorganisation. Detta gör att kravet på att vara självständig, uppsökande och fristående inte uppfylls.

Servicedeklarationerna är naturligtvis intressanta dokument, men har i grunden inget med den äldres eller handikappades rättigheter till bistånd, vård och omsorg att göra. Servicedeklarationerna är inriktningsdokument utan juridisk värde, vad gäller tagna biståndsbeslut om behovet av omsorg och vård hos den enskilde.

 

 

 

 

 

 

Undertecknade reserverade sig till förmån för att inrätta ett äldre- och handikappombud, då vi inte tycker vidtagna åtgärder är tillräckliga

Nässjö 19/12 -99

 

 

Pelle Månsson Anders Hansen Bernt Hultberg

Wilhelm Brüggemann Nils Sjöstedt Eva-Lill Brännström

Anna Holmkvist Marianne Broman Roger Törnert

För SAFE gm

 

 

 

Uno Kenstam