Reservation

till ärende 19: "Nässjö Miljö- och Återvinning - nedskräpning runt återvinningsstationer", vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 juni 1999.

Det har kommit en rad klagomål om nedskräpning kring återvinningstationerna runt om i kommunen. Enligt miljöbalken (15 kap 30) får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Nässjö Miljö- och Återvinning AB har som som verksamhetsutövare ansvaret för att nedskräpning inte sker kring återvinningsstationerna.

Nässjö Miljö- och Återvinning AB har under de senaste månaderna skött sin verksamhet på ett dåligt sätt. Nedskräpningen runt återvinningstationerna har ökat under våren och försommaren, till stor olägenhet för de närboende.

Mot den bakgrunden borde det vara självklart för en miljö- och byggnadsnämnd värd namnet att lägga ett föreläggande mot Nässjö Miljö- och Återvinning AB att städa upp kring återvinningsstationerna senast den 1 juli - och inte bara som nu skett nöja sig med en allmän och vagt hållen uppmaning till inblandade parter och städa upp kring återvinningstationerna.

Med hänvisning till ovanstående reserverar jag mig till förmån för mitt förslag om ett föreläggande i Miljö- och byggnadsnämnden.

Nässjö den 16 juni 1999

 

 

Thomas Erixzon, SAFE

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.