RESERVATION

Kommunfullmäktige 26/8 -98

Bytesavtal etc med NRAB

 

Ärendet kring etableringen av JYSK består av fyra delar.

1. Försäljning av mark till JYSK.

2. Byte av mark med NRAB (Nässjö Renhållning AB).

3. Avtal med NRAB om flyttning av deras verksamhet och iordningställande av mark på den nya platsen.

4. Avsiktsavtal, vari kommunen lämnar över ägande och beslutanderätt för det kommunala bolaget NAVABs (Nässjö Affärsverk AB) återvinningsverksamhet till ett av NRAB majoritetsägt nytt bolag.

Enligt muntlig information på kommunstyrelsen - skriftligt ekonomiskt underlag lyste med sin frånvaro - ger p.1. cirka 400.000 kronor i nettointäkt. Pp. 2. och 3. kostar cirka 5.000.000 kronor i kommunala utgifter. Några kalkyler på etableringens fördelar ekonomiskt hade heller inte tagits fram, märkligt med tanke på de goda argument för hela affären som det hade inneburit.

Alltså kan man säga de direkta kostnaderna ligger på cirka 5.000.000 kronor vid en försiktig beräkning. Häri finns ingenting om de skattemedel som måste överföras till NAVAB med anledning av affären.

Trots obefintligt ekonomiskt underlag och en total oklarhet av kommunens ekonomiska förhållanden gentemot NAVAB, så anser vi dock att vi i det här fallet kan acceptera detta.

Det vi inte kan acceptera är avsiktsavtalet, där kommunfull-mäktige i praktiken skänker bort återvinningsverksamheten. Återvinningsverksamheten har framtiden för sig med ökande kundtillströmning. Att verksamheten är lukrativ visar inte minst NRABs intresse för att ta över den. NAVABs personal har lagt ner mycket tid och kraft på att hitta en vinnande affärsidé och var på god väg att lyckas om vi ser på de presumtiva kunder man för tillfället förhandlade med. Att personalen tappar sugen när nu verksamheten skänks bort är förståeligt.

Som ärendet är upplagt och genomfört, så är det svårt att ta ställning till, men på sitt sätt även lätt. Det är svårt såtillvida att syftet med hela ärendet är gott och i sitt huvudmål är resultatet mycket gott, men vi blir presenterade ett helt och fullständigt förslag, färdigställt i hemlighet, och som inte är meningen att någon ska ha synpunkter på eller peta i. Förslaget har heller inga som helst ekonomiska kalkyler eller skattningar för att underlätta ställningstagande.

Det är lätt att ta ställning på så sätt att man står som fri och oberoende gentemot ett ärende man inte fått insyn i och därmed känner omedelbar delaktighet i. Man är inte uppbunden av löften och beslut i informella grupper.

Vi tycker det är bra att JYSK väljer Nässjö för sin etablering. Vi tycker det är helt i sin ordning att ett företag som måste flytta för att underlätta etableringen - i detta fall NRAB - får en bra ersättningsplats och ersättning för flyttning och olägenheter. Vi tycker att NRAB har fått en för företaget bättre lokalisering och ersättning med guldkant, vilket vi accepterar.

Men där NRAB gått för långt i sina krav och där kommunens förhandlare inte besinnat sig är alltså avsiktsavtalet där NRAB - med sina multinationella ägare i bakgrunden - får kommunens återvinningsverksamhet till skänks. Detta måste varit ett ultimatum från NRAB som kommunens förhandlare fallit undan för, eftersom NRAB redan fått ersättning med guldkant.

Problemet framöver är att kommunfullmäktige genom detta beslut har satt en alltför generös standard på vad vi är beredda på att gå med på för att få nya företag till Nässjö.

Vilka ultimatum kommer andra företag att ställa om de hamnar i NRABs situation? Hur långt ska vi sträcka oss - utöver rejäl ersättning - nästa gång? Vilka kommunala verksamheter kan bli förhandlingsbara att skänka bort då?

Vi yrkade på att avsiktsavtalet skulle avslås. Skulle NRAB framhärdat i att få ta över NAVABs återvinningsverksamhet, utöver den rejäla ersättning de redan fått, så hade alltså NRAB - med sina multinationella ägare i bakgrunden - hindrat flera tiotals jobb i Nässjö.

 

Nässjö 30/8 -98

 

Uno Kenstam Thomas Erixzon Marianne Broman

Wilhelm Brüggemann Roger Törnert