Reservation, Nässjö kommunfullmäktige den 28.1. 1999, ang. ärende 5, "tillsättande av kommunala förvaltningschefer".

Vid rekrytering och tillsättning av kommunala förvaltningschefer är det viktigt att samtliga partier i kommunfullmäktige hålls informerade och får vara delaktiga i handläggandet på ett tidigt stadium.

Till det allra viktigaste vid rekryteringen av förvaltningschefer hör de personliga intervjuerna med sökanden till tjänsten. För att alla partier ska kunna få en förstahandsinformation om den sökande är det oerhört betydelsefullt att samtliga partier ges tillfälle att närvara!

Denna självklara rätt bifölls dock inte av kommunfullmäktiges majoritet - s, c, fp och kd.

Den praktiska konsekvensen av beslutet innebär bl.a. att kommunens näst största parti, SAFE, inte ges tillträde när anställningsintervjuer görs med sökanden till förvaltningschefstjänster.

Det betyder också att vi i SAFE inte har någon egentlig möjlighet att delta vid de faktiska besluten om tillsättandet av förvaltningschefer i kommunen, eftersom vi saknar nödvändig förstahandsinformation om den sökande.

Majoritetens påstående att det skulle bli för många personer närvarande vid anställningsintervjuerna är naturligtvis inget annat ett svepskäl för att utestänga övriga partier. En eller två personer till vid intervjutillfället skulle inte göra någon skillnad.

Vi reserverar oss självfallet mot detta odemokratiska agerande!

SAFE:s fullmäktigegrupp