RESERVATION

Utskott II, 13/5 1998

Ärende 5: Motion om utredning av sociala förhållanden; kostnader och konsekvenser.

Jag förstår att det kan vara svårt att beräkna kostnaderna för nedskärningspolitiken. Jag inser också att de ansvariga partierna i majoriteten inte är speciellt intresserade av få svart på vitt vad nedskärningarna lett till.

Motionen föreslår att man i besvarandet av motionen tar hjälp av olika kompetenser i kommunen, som ju bevisligen finns tillgängliga, alternativt anlitar någon högskola. Detta har inte beaktats.

I svaret på motionen konstateras att "bokslutsdokumenten utgör en god källa till analys". Dessutom skriver man att "de analyser motionären efterfrågar knappast kan göras med rimliga insatser".

Detta är litet förvånande. Eftersom man skriver att bokslutsdokumenten är en god källa till analys, så borde man ju då analyserat boksluten och sedan besvarat motionen, vilket man inte gjort; man har bara skickat med tabeller utan någon som helst analys.

 

 

 

 

Marianne Broman, SAFE