Reservation, Nässjö kommunfullmäktige 28. 1. 1999,

ärende nr 7, "svar på motion om miljöbokslut".

När en fullmäktigeledamot skriver en motion har han/hon självklart rätt att förvänta sig att den ska bli seriöst och korrekt behandlad. Till en seriös behandling hör att berörda facknämnder skall få möjlighet att yttra sig innan motionen framläggs till kommunfullmäktige för beslut.

När det gäller Thomas Erixzons motion om att Nässjö kommun skall införa ett miljöbokslut är det tyvärr bara att konstatera att så inte har blivit fallet. Utan att efterhöra något som helst yttrande från miljö- och byggnadsnämnden eller miljöpolitiska ledningsgruppen lades motionen efter en summarisk behandling i utskott I och kommunstyrelsen fram till kommunfullmäktige för beslut den 28.1. 1999.

Detta är inget annat än ett nonchalant agerande gentemot motionären!

Det beslutsunderlag som nu kommunfullmäktige har haft att ta ställning till är minst sagt bristfälligt. På 4-5 rader i "brödtexten" berättas om förvaltningarnas bokslut över sin egen miljöverksamhet och att kommunen planerar ett fullständigare bokslut över miljön kring år 2000. Det sistnämnda låter måhända vackert men är egentligen totalt intetsägande, eftersom det saknas helt i texten till det konkreta beslutsförslag som fullmäktige hade att ta ställning till.

I detta beslutsförslag hänvisar man bara till förvaltningarnas bokslut över miljöhanteringen inom den egna verksamheten. Det innehåller bl. a. sådant som att miljö- och byggnadskontoret nu använder miljövänliga textilhanddukar i stället för pappershanddukar på toaletterna!

Detta har självfallet inget som helst att göra med det slags miljöbokslut som motionären vill ha, utan avser ett miljöbokslut som rör miljösituationen i kommunen som helhet. Det gäller bl.a. tillståndet i mark, vatten och luft, buller, avfall och utsläpp av kemiska produkter.

Det bristfälliga handläggandet av motionen tyder inte bara på en nonchalans mot motionären, utan även på en ointresserad attityd till kommunens miljöfrågor. Detta är anmärkningsvärt inte minst pga att flera av partierna som står bakom fullmäktiges beslut brukar tala sig varma för en bättre miljö inför valen. Det gäller inte minst det parti vars ordförande med darr på stämman brukar tala om att "vi måste skapa ett ekologiskt hållbart samhälle".

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot till förmån för yrkandet om återremiss, samt yrkandet om bifall motionen.

Nässjö den 30.1 1999.

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

gm

 

 

 

Thomas Erixzon