Reservation till ärende 16 ang. remissyttrande till "Det nya Runneryd" vid miljö- och bygggnadsnämndens sammanträde den 24 februari 1999.

 

Några av vår kommuns kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader är hyreshusområdena vid Norråsagatan och Sturegatan i Runneryd. Bostadsområdet byggds under 1946-53 och var ett av Nässjös första större hyreshusområden. Utmed Norråsagatan placerades åtta vinkelbyggda trevånings hyreshus, fyra på varje sida. Fyra likadana placerades längs Sturegatan. Samtliga tolv hus öppnar sig åt söder, där sammanhängande balkonger löper horisontellt längs fasaden.

Området finns med i Nässjö kommuns Kulturmiljöprogram.

Arkitekten bakom dessa hyreshus, och det intilliggande radhusområdet i kvartetet Slöjan, kommer från Malmö och heter Erik Sigfrid Persson. Han är också arkitekten bakom Åkershällsområdet, byggt vid ungefär samma tid. E. S.Persson har ritat flera hyresområden i landet, bl.a. i Malmö och Huskvarna. Han uppfann perspektivfönstret som är vridbart i mitten (pivåfönstret).

Både Runneryds- och Åkershällsområdet är viktiga delar av Nässjös historia. De speglar en tid av framåtanda och utvecklingsoptimism då Nässjös invånarantal ökade kraftigt. Välståndet ökade och klassklyftorna minskade i landet och de barnfamiljer som flyttade in i de nya hyreshusområdena fick uppleva en högst påtaglig höjning av levnadsstandarden.

En del av denna kulturskatt i Nässjö har sedan några år varit hotad genom fastighetsbolaget Lindens rivningsplaner. Det område som mest är i farozonen är de fyra husen längs Sturegatan. Byggnadsnämnden i Nässjö har tidigare genom ett bestämt och enigt uppträdande satt stopp för Lindens rivningar bland dessa hus.

Nässjö har under tidigare årtionden varit utsatt för flera exempellösa rivningar av kulturhistoriskt värdefulla områden. Vem minns inte rivningen av de unika järnvägsbostäderna i kv. Björnen i början på 60-talet? Under 1970-talet fick vi uppleva skövlingen och förstörelsen av flera kvarter i centrala Nässjö. Nu är det alltså dags igen...

Istället för att riva husen borde Linden bevara de kulturhistoriskt värdefulla områdena och utnyttja just detta faktum för att få lägenheterna utyrda. Men tyvärr verkar rivning vara det enda mål Lindens ledning har haft i sikte de senaste åren. Det är en fantasilös och bakåtsträvande politik. Ett tydligare tecken på att Nässjö är en kommun på tillbakagång än omfattande husrivningar finns knappast!

Ett bestämt agerande från miljö- och byggnadsnämnden skulle åter kunna sätta stopp för Lindens rivningsplaner. En markering av nämnden att ovan nämnda område kring Norråsagatan och Sturegatan skall bevaras i sin sin helhet hade därför varit lämplig att göra i samband med remissyttrandet om programförslaget "Det nya Runneryd".

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrkte enhälligt en sådan skrivning samma dag som miljö- och byggnadsnämnden sammanträdde - den 24 februari. Det hade hedrat miljö- och byggnadsnämnden om man hade gjort detsamma!

*

Med hänvisning till ovanstående reserverar jag mig till förmån fär mina egna förslag till förändring och tillägg i remissvaret ang. programförslaget "Det nya Runneryd".

 

 

Thomas Erixzon (SAFE)

ledamot i miljö-

och byggnadsnämnden, Nässjö