Reservation utskott II 8/12 -1999

ärende 4

Motion om att kvalitetssäkra utbildningen för elever med behov av särskilt stöd

Efter många år av nedskärningar inom skolan (nedskärningar som fortsätter 2000) finns det oro och ilska över att de elever; och de blir fler och fler; som har behov av särskilt stöd inte får den tid och de resurser som behövs för att hjälpa dem. Detta kan man läsa om i de redovisningar som elevvårdspersonal lämnar varje år.

Motionären Wilhelm Brüggemann vill att detta tas fram i ljuset; att problemen beskrivs på ett tydligt och begripligt sätt för oss politiker, så att vi får kunskap nog att budgetera tillräckliga resurser.

I svaret på motionen medger visserligen utskott II att "minskade resurser till undervisningen har inneburit begränsade möjligheter att tillgodose alla barns behov".

Svaret innehåller beskrivning av hur det går till idag och påpekar att det inte går att göra "någon schablonmässig tilldelning (av resurser, min anm.)", men redan idag görs schablonmässiga bedömningar av hur mycket resurser som behövs. Det är ju ett faktum att man begär pengar inför varje års budget; en begäran som görs på någon sorts grund, trots allt.

Det anmärkningsvärda är att på ingen punkt i svaret finns någon vilja att beskriva förhållandena i relation till resursbehovet, trots att det är detta som motionären vill ha klarlagt. Det är absolut nödvändigt att vi politiker får klart för oss resursbehovet. Hur ska vi annars kunna göra korrekta bedömningar i vårt budgetarbete?

Nässjö 12/12 -99